หน้าแรก > สังคม

PEA ไม่ตัดกระแสไฟฟ้าสถานที่หรือบ้านที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 15:55 น.


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีหลักเกณฑ์ยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้า (ไม่ตัดกระแสไฟฟ้า) กับสถานที่หรือบ้านที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล ดังนี้

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าติดต่อลงทะเบียนที่สำนักงาน PEA ในพื้นที่ทุกแห่ง เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน ดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้ไฟฟ้า
  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วย หรือสำเนา
  • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล มีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ออกใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล
  • หลักฐานแสดงสถานที่ใช้ไฟฟ้า เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า หรือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือสำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ใช้ไฟฟ้า
  • ในกรณีที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน ต้องมีหลักฐานแสดงตัวของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

2. PEA สงวนสิทธิ์การเข้าตรวจสอบสถานที่ใช้ไฟฟ้า

3. ยื่นลงทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิต่อเนื่องภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี

4. กรณีไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์ ต้องแจ้งยกเลิกกับ PEA ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดความจำเป็น

5. PEA จะยกเลิกสิทธิ ในกรณีดังนี้

  • ค้างชำระค่าไฟฟ้ารวมกัน 3 เดือน
  • ตรวจพบการกระทำโดยมิชอบ/การละเมิดการใช้ไฟฟ้า
  • แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ
  • ตรวจพบผู้ป่วยยกเลิกการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ แต่ไม่มีการแจ้งยกเลิกกับ PEA

 

 

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม