หน้าแรก > สังคม

กปน. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ สำนักงานประกันสังคม ศึกษาดูงานระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่และระบบสารสนเทศ

วันที่ 18 กันยายน 2023 เวลา 19:38 น.


เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) ชั้น 12 อาคารสุทธิอุทกากร นายชัยทัต แซ่ตั้ง กรรมการ กปน. และนายธำรง บูรณตระกูล รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจิทัล) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่และระบบสารสนเทศ จากสำนักงานประกันสังคม นำโดย รองศาสตราจารย์ชนินทร์ ทินนโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่และสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อวางแผนและกำหนดทิศทางนโยบายของสำนักงานประกันสังคม พร้อมคณะอนุกรรมการฯ

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการบูรณาการคลังข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิจัยและกำหนดนโยบายของสำนักงานประกันสังคม (Geographic Information System : GIS) โดยจะใช้แพลตฟอร์มกลางในการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศเชิงบริบทปัจจัยรายพื้นที่ (Localization & Personalization) ของสำนักงานประกันสังคม โดยมีหัวข้อที่สำคัญ ได้แก่ Data Scientist Data Engineer Business Analyst และตัวอย่างการใช้งานจากระบบ Big Data เช่น MWA Command Center และระบบ MWA-GIS

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม