หน้าแรก > เศรษฐกิจ

เกณิกา เผย ครม. มีมติ อนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามรถไฟจุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย พบ.1010

วันที่ 15 พฤษภาคม 2024 เวลา 03:47 น.


รองโฆษกเกณิกา เผย ที่ประชุม ครม. มีมติ อนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามรถไฟจุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย พบ.1010 แยก ทล.4 – บ้านหนองโรง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง ของกรมทางหลวงชนบท

(14 พฤษภาคม 2567) นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย พบ.1010 แยก ทล.4 – บ้านหนองโรง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง ของกรมทางหลวงชนบท (โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟฯ) จากเดิม จำนวน 138.60  ล้านบาท เป็น จำนวน 152.67 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 14.07 ล้านบาท) และขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จาก ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2562 เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2569 ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ

เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติ (25 ตุลาคม 2559) อนุมัติโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย พบ.1010 แยก ทล.4 - บ้านหนองโรง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง ของกรมทางหลวงชนบท (โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟฯ) โดยก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2560 -2562วงเงินงบประมาณ 138.60 ล้านบาท ซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้จัดจ้างเอกชนเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวในวงเงินตามสัญญา 111.90 ล้านบาท และเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างไปแล้ว 28.38 ล้านบาท ต่อมากรมทางหลวงชนบทบอกยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างรายดังกล่าวเนื่องจากดำเนินการล่าช้า

โดยกรมทางหลวงชนบทได้จัดจ้างเอกชนรายใหม่เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟฯ ต่อ ในวงเงิน 124.29 ล้านบาท (เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีจำนวน 74.38 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ 49.91 ล้านบาท ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2569) เมื่อรวมกับที่ได้เบิกจ่ายไปแล้วเดิม 28.38 ล้านบาท คิดเป็นกรอบวงเงินโครงการรวมทั้งสิ้น 152.67 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ (138.60 ล้านบาท) เป็นจำนวน 14.07 ล้านบาท นอกจากนี้ กรมทางหลวงได้ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ  จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 (3 ปี) เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2569 (10 ปี) ด้วย 
 

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม