หน้าแรก > เศรษฐกิจ

"กกพ." ประกาศขึ้นค่าไฟ งวดเดือน ม.ค.-เม.ย. ปีหน้า อีก 69 สตางค์ต่อหน่วย เฉลี่ยอยู่ที่ 4.68 บาท

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2023 เวลา 16:49 น.


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) และมีมติเห็นชอบให้ปรับค่าเอฟทีขายปลีก สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือน ม.ค. – เม.ย. 2567 เท่ากับ 89.55 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 69.07 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.78 บาทต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.68 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพิ่มขึ้น 69 สตางค์ต่อหน่วย จากปัจจุบันงวดเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2566 อยู่ที่ 3.99 บาทต่อหน่วย

การพิจารณาปรับค่าเอฟทีในงวดเดือน ม.ค. – เม.ย. 2567 นี้ กกพ. คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า และขณะเดียวกันต้องไม่กระทบต่อศักยภาพความมั่นคงในการบริการพลังงานของ กฟผ. โดยเป็นการปรับให้สะท้อนต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น และคืนต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่ กฟผ. รับภาระไว้บางส่วน เพื่อให้ กฟผ. มีสภาพคล่องในการดำเนินงานและชำระคืนเงินกู้เท่าที่จำเป็น

อย่างไรก็ตาม กกพ.ขอเชิญชวนประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าร่วมกันประหยัดการใช้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าได้ง่าย ๆ 5 ป.ได้แก่

- ปลด ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าลดการใช้ไฟเมื่อใช้งานเสร็จ 
- ปิด หรือดับไฟเมื่อเลิกใช้งาน 
- ปรับ อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ 26 องศา 
- เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 
- ปลูก เพื่อเป็นร่มเงาลดอุณหภูมิให้กับตัวบ้าน จะช่วยลดการนำเข้าเชื้อเพลิงราคาแพง ซึ่งจะเป็นการลดภาระค่าครองชีพ และยังจะเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันลดภาระโดยรวมให้กับประเทศชาติอีกทางหนึ่ง

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม