หน้าแรก > นวัตกรรม

สุดล้ำ! เตรียมนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เตรียมยาเคมีบำบัดชนิดฉีด ให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2023 เวลา 15:05 น.


รพ.โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์เตรียมยาเคมีบำบัดชนิดฉีด (Robotic Cytotoxic IV Preparation) มาใช้ในการเตรียมผสมยาเคมีบำบัดให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์เตรียมยาเคมีบำบัดชนิดฉีด (Robotic Cytotoxic IV Preparation) มาใช้ในการเตรียมผสมยาเคมีบำบัดให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งของโรงพยาบาล ควบคู่ไปกับการเตรียมยาเคมีบำบัดแบบเดิมโดยเภสัชกร เพื่อประกันความถูกต้องปลอดภัยของยาเคมีบำบัด และยกระดับการรักษาโรคมะเร็งสู่มาตรฐานสากล

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์  รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์  กล่าวว่า กรมการแพทย์ มีการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในด้านมะเร็งครบวงจร ผลักดันการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การรักษาและเครื่องมือทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการ Digital transformation อย่างต่อเนื่อง และด้วยโรคมะเร็งเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับโลก ซึ่งวิธีการรักษาหลักๆของโรคมะเร็งประกอบด้วย การผ่าตัด รังสีรักษา และเคมีบำบัด

โดยในแต่ละปี สถานการณ์ผู้ป่วยมะเร็ง ที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงทำให้ปริมาณงานด้านการเตรียมยาเคมีบัดในแต่ละวันมีปริมาณมากอาจเกิดความเสี่ยงหรือเกิดความคลาดเคลื่อนจากการเตรียมยาได้ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จึงพัฒนาคุณภาพการรักษาด้านยาเคมีบำบัดโดยการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมยา ได้แก่เทคโนโลยีหุ่นยนต์เตรียมยาเคมีบำบัดชนิดฉีด (Robotic Cytotoxic IV Preparation)

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กล่าวว่า โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งระดับตติยภูมิ สังกัดกรมการแพทย์ รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในเขตสุขภาพที่ 4  หุ่นยนต์เตรียมยาเคมีบำบัดโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี (AYA Cytotoxic IV Preparation) เป็นระบบแขนกลอัตโนมัติ 2 แขน สามารถเคลื่อนไหวหรือผสมยาได้หลายรูปแบบหลายทิศทาง มีการควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่เชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ HIS โรงพยาบาล สามารถใช้กับขวดยาเคมีบำบัด กระบอกฉีดยา และสารน้ำได้ทั้งชนิดและขนาด เช่นเดียวกับที่ใช้อยู่ในโรงพยาบาลได้ ระบบเตรียมยามีความถูกต้องแม่นยำสูง (ไม่เกิน ± 5%) เตรียมยาภายใต้สภาวะปลอดเชื้อที่ความสะอาดอากาศระดับ ISO Class 5 สามารถเตรียมยาเคมีบำบัดเป็นชุด (batch) และเตรียมยาเฉพาะบุคคล (Patient-specific) รวมถึงยาที่มีความซับซ้อนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

จุดเด่น คือ เป็นหุ่นยนต์ที่ผลิตภายในประเทศโดยคนไทยจึงประหยัดต้นทุนค่าบำรุงรักษา อีกทั้งยังไม่กระทบกับ ยา สารน้ำ รวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆเพราะสามารถใช้เช่นเดียวกับการเตรียมยาแบบเดิม ผลลัพธ์การดำเนินการในระยะเริ่มแรกเตรียมยาให้ผู้ป่วยได้ 30 - 50 ตำรับต่อวัน โดยในปี 2567 หน่วยงานได้ดำเนินการศึกษาต้นทุนต่อหน่วย และจุดคุ้มทุนของการเตรียมยาเคมีบำบัดชนิดฉีดโดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เทียบกับการเตรียมยาเคมีบำบัดแบบดั้งเดิมโดยเภสัชกรเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการระดับประเทศในอนาคต สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข  02-546-1960-6 ต่อ 5006

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม