หน้าแรก > การเมือง

จับตาวาระครม. วันนี้ เคาะงบประมาณปี 2567 กว่า 3.48 ล้านล้าน พร้อมหารืออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และ เสนอชาวไร่อ้อยเตรียมเฮ จ่อชดเชยตัดอ้อยสด 120 บาท/ตัน เพื่อลดฝุ่น PM 2.5

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2023 เวลา 09:59 น.


วันที่  21 พฤศจิกายน 2566 การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้( 21 พ.ย.) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระสำคัญที่ควรติดตามดังนี้

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดี 120 บาท/ตัน เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 สำหรับปีการผลิต 2565/2566 ภายหลังจาก ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการ บริหาร (กบ.) ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 17 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2565/2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำนักงบประมาณ จะเสนอรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรอบวงเงินรวม 3.48 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีวงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท จำนวน 295,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.3%

โดยมีประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิ จำนวน 2.787 ล้านบาท เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 693,000 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีวงเงิน 695,000 ล้านบาท จำนวน 2,000 ล้านบาท หรือลดลง 0.3%

กระทรวงแรงงาน เสนอการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งที่ผ่านมา คณะกรรมการค่าจ้าง มีมติเห็นชอบให้มีการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 54 สาขา ใน 3 ระดับฝีมือ เช่น

ช่างเย็บผ้า ระดับ 1 จากเดิมวันละ 345 บาท เป็น 370 บาท
ช่างปูกระเบื้องต้นและพื้น ระดับ 1 จาก 450 บาท เป็น 485 บาท
ช่างไฟฟ้าอาคาร ระดับ 1 จาก 440 บาท เป็น 470 บาท
ช่างซ่อมเครื่องยนต์ จาก 400 บาท เป็น 430 บาท เป็นต้น

วาระอื่นๆ

กระทรวงการคลัง

     - เสนอขอขยายระยะเวลาการดำเนินการตามมาตรา 22 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 (พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

    - เสนอรายงาน การรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวงยุติธรรม

    - เสนอร่างพระราชบัญญัติ ยกเลิกพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 พ.ศ. ....

    - เสนอรายงาน ผลการประชุมรัฐมนตรียุติธรรมอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ (ASEAN-Japan Special meeting of Justice Ministers:AJAMJ) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

    - เสนอขอความเห็นชอบ ร่างกรอบความร่วมมือที่ทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ รอบปี ค.ศ. 2023-2029 (Country Programme Framework:CPF)

    - เสนอขอความเห็นชอบ ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติกับกระทรวงการต่างประเทศ การค้า และการพัฒนาแห่งประเทศแคนาดา

กระทรวงพาณิชย์

    - เสนอรายงาน สถานการณ์การส่งออกของไทย ประจำเดือนกันยายนและเก้าเดือนแรกของปี 2566

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

    - เสนอร่างพระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ.

ข่าวยอดนิยม