หน้าแรก > สังคม

บรรจุ 10 ทายาทกำลังพล เรือหลวงสุโขทัย เข้ารับราชการ และรายงานตัวต่อ ผบ.ทร.

วันที่ 2 มิถุนายน 2023 เวลา 08:52 น.


"ผบ.ทร." เปิดพระราชวังเดิม เป็นประธานพิธีรายงานตนเอง ของ 10 ทายาทครอบครัวกำลังพลเรือหลวงสุโขทัย เข้ารับราชการ โดยได้รับการบรรจุทดแทนกำลังพลที่เสียชีวิตจากเรือล่ม

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 66 พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรายงานตนเองของข้าราชการที่ได้รับการบรรจุทดแทนกำลังพลที่เสียชีวิตกรณีเรือหลวงสุโขทัยล่ม จำนวน 10 นาย ประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตร ข้าราชการกลาโหม พลเรือนชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน และข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ซึ่งเป็นทายาทของกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่เสียชีวิต โดยพิธีจัดให้มีขึ้น ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม

จากเหตุการณ์ เรือหลวงสุโขทัยล่ม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ส่งผลให้กำลังพลเสียชีวิต 29 นาย และรอดชีวิต 76 นาย โดยในส่วนของการปฏิบัติการค้นหากำลังพล กองทัพเรือและหน่วยงานต่างๆ ได้ทำการค้นหาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้กองทัพเรือได้ให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลกองทัพเรือที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยล่มนั้น โดย พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ มีความเป็นห่วงครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต รวมถึงกำลังพลที่ยังคงสูญหายเป็นอย่างมาก จึงได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิกำลังพล ดำเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวของกำลังพลในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ รวมถึงให้ทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิตเข้ารับการบรรจุรับราชการในกองทัพเรือ โดยในวันนี้มีทายาทของกำลังพลที่ได้รับการบรรจุเข้ารายงานตนเอง จำนวน 10 นาย ดังนี้

1. นางสาวญาณิกากร สิโรดม ภรรยา ว่าที่ นาวาตรี พลรัตน์ สิโรดม ต้นเรือ เรือหลวงสุโขทัย เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่งประจำแผนกทูตทหาร กองการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ

2. ว่าที่เรือตรี ภาสกร พิมที บุตรชาย พันจ่าเอก อำนาจ พิมที พลขับรถกองร้อยรักษาฝั่งที่ 2 กองพันรักษาฝั่งที่ 12 กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เข้ารับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

3. นางสาวอารียา อีสา พี่สาว จ่าโท สหรัฐ อีสา จ่าเรือแผนกเดินเรือ เรือหลวงสุโขทัย เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการสัญญาบัตร ในตำแหน่งนายทหารพระธรรมนูญ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

4. นางสาวเรวดี สมเหนือ พี่สาว จ่าตรี สถาพร  สมเหนือ พนักงานเรดาร์ แผนกยุทธการและสื่อสารเรือหลวงสุโขทัย เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่งประจำแผนกวิชาการและการฝึก กองอาชีวะสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ

5. นางสาวอุษา คงเกตุ พี่สาว จ่าเอก ไพร ร่วมญาติ นายพวกยิงที่ 2 หมู่ป้องกันที่ 3 หมวดป้องกันที่ 3 กองร้อยป้องกัน กองพันรักษาฝั่งที่ 12 กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่งประจำหมวดห้องทดลอง แผนกควบคุมคุณภาพ กองโรงงาน กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ

6. นางสาวอรอุมา พูนผล พี่สาว จ่าเอกจักรพงศ์ พูนผล จ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ เรือหลวงสุโขทัย เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการชั้นประทวน ในตำแหน่งเสมียนแผนกออกแบบและทดลองเรือ กองแผนและประมาณการช่าง อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ

7. นายมงคล นาดี พี่ชาย จ่าตรีศราวุธ นาดี จ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ เรือหลวงสุโขทัย เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการชั้นประทวนในตำแหน่งช่างแผนกเครื่องสื่อสาร  กองอิเล็กทรอนิกส์ที่ 1 กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

8. นางสาวสุวรรณภา รักษาภักดี พี่สาว พลทหาร ปรีชา รักษาภักดี พลปืนแผนกอาวุธและการเรือ เรือหลวงสุโขทัย เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการชั้นประทวน ในตำแหน่งเสมียนแผนกยุทธการและการฝึก กองยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ

9. นางสาวพนิดา อุ่นอ่อน ภรรยา พลทหาร จิราวัฒน์ ธูปหอม พลลูกมือ หมวดส่งกำลังกองร้อยสนับสนุนส่วนหน้าที่ 1 กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการชั้นประทวนในตำแหน่งเสมียนแผนกสวัสดิการ ฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

10. นางสาววิภาพร แสนแก น้องสาว พลทหารจำลอง แสนแก พลบริการ กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน เข้ารับการบรรจุเป็นราชการชั้นประทวน ในตำแหน่งเสมียนการเงินแผนกบัญชี กองการเงิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ทั้งนี้ในส่วน ทายาท/ครอบครัว ของผู้เสียชีวิตรายอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วทางหน่วยต้นสังกัดจะเสนอกองทัพเรือเพื่อขอบรรจุเข้ารับราชการ ต่อไป

 

ข่าวยอดนิยม