หน้าแรก > นวัตกรรม

ไทย - จีน ยกระดับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งเป้าพัฒนาสู่อาเซียน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 01:03


ไทย - จีน ยกระดับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งเป้าพัฒนาสู่อาเซียน

(27 ก.พ.66) ศาสตราจารย์พิเศษเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และคณะ เข้าพบ H.E. Mr. Wang Zhigang รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาร่วมกันของประชาคมโลกที่มีอนาคต โดยฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STI Forum) ระหว่างสองประเทศ ในปี 2568 เนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - จีน ครบรอบ 50 ปี  ฝ่ายจีนได้ตอบรับข้อเสนอมาร่วมการประชุมดังกล่าว 

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องแนวทางการดำเนินความร่วมมือในอนาคตอันใกล้ 4 แนวทาง  ได้แก่

1.การจัดประชุมร่วม (Joint Meeting) ภายใต้กรอบข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 ในรูปแบบ offline 
2.การจัดทำและสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมโดยเน้นด้าน Digital เพื่อสุขภาพ 
3.ความร่วมมือเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาห้องทดลอง (Lab) การถ่ายโอนเทคโนโลยี และอุทยานวิทยาศาสตร์ 
4.การสานต่อและส่งเสริมการประสานงานภายใต้กรอบความร่วมมือพหุภาคีต่างๆ เช่น กรอบจีน-อาเซียน สหประชาชาติ  แม่โขงล้านช้าง และลุ่มแม่น้ำโขง ให้เป็นไปอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
 

 

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม