หน้าแรก > การเมือง

ผู้ผ่านการเลือก สว. อำเภอ เข้าสู่การเลือกระดับจังหวัด 23,645 ราย กกต.เตรียมประกาศรายชื่อผ่านเว็บไซต์-แอปฯ smart vote

วันที่ 10 มิถุนายน 2024 เวลา 12:10 น.


วันนี้ (10 มิ.ย. 67) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) พ.ศ. 2567 ระดับอำเภอทั่วประเทศ พบว่ามียอดจำนวนผู้สมัคร สว. ที่คุณสมบัติผ่านตามที่กฎหมายกำหนดจำนวน 46,206 ราย เป็นชาย 26,727 ราย เป็นหญิง 19,479 ราย 

ทั้งนึ้มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้ากระบวนการเลือก หลังการเพิ่มชื่อ ถอนชื่อแล้ว จำนวน 45,753 ราย เป็นชาย 26,436 ราย เป็นหญิง 19,317 ราย และในการเลือกระดับอำเภอ ตามเวลาที่ผู้อำนวยการเลือกให้มาถึงสถานที่เลือกตามเวลากำหนด มีจำนวนผู้มารายงานตัวรอบแรก จำนวน 43,818 ราย เป็นชาย 25,459 ราย เป็นหญิง 18,359 ราย

ทั้งนี้เมื่อผ่านการเลือกระดับอำเภอ มีจำนวนผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ รอบแรก จำนวน 32,190 ราย เป็นชาย 19,754 ราย เป็นหญิง 12,436 ราย และเมื่อผ่านการเลือกรอบที่สอง ซึ่งเป็นการเลือกไขว้ มีจำนวนผู้ได้รับเลือกสู่ระดับจังหวัด จำนวน 23,645 ราย เป็นชาย 15,077 ราย เป็นหญิง 8,568 ราย

สำหรับจำนวนผู้ได้รับเลือกจากระดับอำเภอไประดับจังหวัด แยกเป็นรายกลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง จำนวน 1,332 ราย 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จำนวน 1,171 ราย 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา จำนวน 1,975 ราย กลุ่มที่ 

4 กลุ่มการสาธารณสุข จำนวน 1,024 ราย 

กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนา จำนวน 1,460 ราย 

กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน จำนวน 1,565 ราย 

กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน 1,261 ราย

กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 765 ราย 

กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 1,057 ราย 

กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น จำนวน 808 ราย 

กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว จำนวน 707 ราย 

กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม จำนวน 443 ราย 

กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 671 ราย 

กลุ่มที่ 14 กลุ่มสตรี จำนวน 1,800 ราย

กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น จำนวน 1,987 ราย 

กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา จำนวน 1,103 ราย 

กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 1,163 ราย

กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน จำนวน 616 ราย 

กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 1,465 ราย และ 

กลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่น ๆ จำนวน 1,275 ราย รวมทั้งหมด จำนวน 23,645 ราย

โดยวันนี้ สำนักงาน กกต. จะรันหมายเลขผู้สมัครใหม่ เพื่อนำไปใช้ในการเลือกระดับจังหวัด เมื่อแล้วเสร็จก็จะเผยแพร่รายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ และapplication smart vote.

ข่าวยอดนิยม