หน้าแรก > สังคม

กรมอุทยานฯ ออกประกาศห้ามนำเข้า "อิกัวนา" หลังพบเพิ่มจำนวนขี้นอย่างรวดเร็ว หวั่นกระทบระบบนิเวศ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2023 เวลา 14:20 น.


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงนามในประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเรื่องกำหนดชนิดสัตว์ป่า ที่ไม่พิจารณาอนุญาตให้นำเข้า โดยกำหนดห้ามนำเข้าอิกัวนา เข้าไทยแล้ว ระบุว่า ด้วยสถานการณ์ที่ปรากฏตามข่าวเกี่ยวกับการพบอิกัวนาจำนวนมากอาศัยอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติใน จ.ลพบุรี และกัดกินพืชผลทางการเกษตรของประชาชน โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ อิกัวนาที่พบเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ซึ่งไม่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ขณะนี้ยังไม่ปรากฎสาเหตุที่แน่ชัดของการพบชนิดพันธุ์ตังกล่าวในธรรมชาติ และเพื่อป้องกันมิให้ปัญหาดังกล่าวขยายเพิ่มมากขึ้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 และมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ประกอบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวตล้อม ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เรื่องกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าควบคุม พ.ศ.2565 ซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2565

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะไม่พิจารณาอนุญาตให้นำเข้าสัตว์ป่า ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังกล่าว เพื่อเป็นมาตรการควบคุมปริมาณภายในประเทศ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ดังนี้ กลุ่มที่ 1 สัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ "วงศ์อิกัวนา" (Family Iguanidae) ลำดับที่ 690 อิกัวนาทุกชนิดในสกุล Iguana (Iguana spp.) ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวยอดนิยม