11 พ.ค.64 ขสมก.แจ้งพบพนักงานติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพิ่มอีก 2 ราย

11 พ.ค. 2564 | 17:12:47
11 พ.ค.64 ขสมก.แจ้งพบพนักงานติดเชื้อไวรัส COVID-19  เพิ่มอีก 2 ราย
 
     1) พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 510  เขตการเดินรถที่ 1
     2) พนักงานบัญชีค่าโดยสาร ระดับ 3 เขตการเดินรถที่ 6  
 
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 06.30 น. พนักงานบัญชีค่าโดยสาร ระดับ 3 เขตการเดินรถที่ 6 เพศชาย อายุ 42 ปี  ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่เขตการเดินรถที่ 6 อู่บรมราชชนนี ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารแต่อย่างใด ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาเมื่อเวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้แจ้งให้ทราบว่า พนักงานดังกล่าว เป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้อยู่ที่บ้าน เพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษาตัวที่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
           
โดยไทม์ไลน์ของพนักงาน ผู้ติดเชื้อฯสรุปได้ ดังนี้
 
วันที่ 27 - 28 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. พนักงานเดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี  และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 16.30 น. 
วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. พนักงานเดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี  ต่อมาเวลา 09.00 – 10.00 น. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เพศหญิง อายุ 47 ปี ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อฯ 
ตามที่องค์การได้ออกประกาศ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ได้มาตรวจสอบจำนวนตั๋วคงคลังประจำเดือน  ณ ห้องทำงานของพนักงาน และพนักงานได้เดินทางกลับบ้าน ในเวลา 16.30 น. 
วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. พนักงานเดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี  และเดินทางกลับบ้านในเวลา 16.30 น.
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน
วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.00 น. พนักงานได้เดินทางไปที่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 10.00 น.
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. พนักงานเดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี ต่อมาเวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ได้แจ้งผลการตรวจให้ทราบว่า พนักงานไม่เป็น
ผู้ติดเชื้อฯ และเดินทางกลับบ้านในเวลา 16.30 น.
วันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. พนักงานเดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนีและเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 16.30 น.
วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน โดยพนักงานเริ่มมีอาการไข้เล็กน้อย
วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 06.30 น. พนักงานได้เดินทางไปที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 10.00 น. ต่อมาเวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้แจ้งให้ทราบว่า พนักงานเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้อยู่ที่บ้านเพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษา ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้นำรถพยาบาลมารับพนักงานไปรักษาตัวที่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
 
 
อีกราย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 510 เพศหญิง อายุ 45 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ต่อมาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ได้แจ้งให้ทราบว่าพนักงานคนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานเดินทางมารักษาตัวที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
 
 
 
โดยไทม์ไลน์ของพนักงานสรุปได้ ดังนี้
     
วันที่ 28 - 30 เมษายน 2564 เวลา 04.00 – 05.00 น. พนักงานปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานเอกสาร ณ อู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยทำงานในห้องทำงานเดียวกับ พนักงานธุรการจ่ายงาน เพศหญิง อายุ 57 ปี ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อฯ ตามที่องค์การได้ออกประกาศ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 06.40 – 12.30 น. ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 510 หมายเลข 1 – 70333 
ต่อมาเวลา 15.00 น. พนักงานได้เดินทางไปที่บ้านของพนักงาน ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสอง จังหวัดปทุมธานี  โดยพนักงานได้แวะซื้ออาหารที่ตลาดพระรูปคลองสอง เวลา 22.00 น. เดินทางกลับถึงที่พักอาศัย ณ หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 03.30 – 07.00 น. พนักงานปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานเอกสาร ที่อู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต่อมาเวลา 15.00 – 16.00 น. เดินทางไปที่บ้านตำบลคลองสอง โดยพนักงานได้แวะซื้ออาหารที่ตลาดพระรูปคลองสอง
วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ เวลา 15.00 น. พนักงานได้เดินทางไป ซื้ออาหารที่ตลาดพระรูปคลองสอง ต่อมาเวลา 21.00 – 21.30 น. พนักงานเดินทางกลับที่พักอาศัย
ณ หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี        
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 510 หมายเลข 1 – 70332 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 10.30 น. ต่อมาเวลา 11.00 – 13.00 น. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานเอกสารที่อู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เวลา 14.00 – 14.30 น. เดินทางไปตรวจหาเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ อบจ.ปทุมธานี ซึ่งผลการตรวจเป็นลบ เวลา 15.00 น. เดินทางไปที่
บ้านตำบลคลองสอง เวลา 22.00 น. เดินทางกลับถึงที่พักอาศัย ณ หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยพนักงานเริ่มมีอาการไข้ และมีน้ำมูก
วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 04.00 – 07.00 น. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานเอกสารที่อู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เวลา 14.00 น. เดินทางไปที่บ้านตำบลคลองสอง 
เวลา 22.40 น. เดินทางกลับถึงที่พักอาศัย ณ หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 510 หมายเลข1 – 70302 ตั้งแต่เวลา 06.20 – 12.30 น. ต่อมาเวลา 14.30 – 15.00 น. พนักงานเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิต เพื่อรักษาอาการไข้หวัด เวลา 14.00 น. เดินทางไปที่บ้านตำบลคลองสอง เวลา 21.30 น. เดินทางกลับถึงที่พักอาศัย ณ หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 510 หมายเลข 1 – 70333 ตั้งแต่เวลา 06.20 – 12.30 น. ต่อมาเวลา 15.00 น. เดินทางไปที่บ้านตำบลคลองสอง 
เวลา 21.20 น. เดินทางกลับถึงที่พักอาศัย ณ หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 วันหยุดชดเชยจากการทำงานในวันหยุด พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน
วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 พนักงานลาหยุด เวลา 09.30 – 13.30 น. พนักงานเดินทางไปที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิต เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ ต่อมาเวลา 15.00 น. พนักงานเดินทางไปกักตัวที่บ้านตำบลคลองสอง 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิต แจ้งให้ทราบว่าพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานเดินทางมารักษาตัวที่ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
 
 
 

Share this: