​24 ก.พ. "วันรณรงค์ ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า"

24 ก.พ. 2564 | 06:38:16
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2524  กำหนดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมป่าไม้ (ขณะนั้น) ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าเป็นการเฉพาะ  ซึ่งต่อมากรมป่าไม้ (ขณะนั้น) และกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกันเสนอมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2524 ให้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างจริงจัง

ดังนั้นจึงถือได้ว่า วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันก่อกำเนิดการควบคุมไฟป่าในประเทศไทย ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 เห็นชอบและอนุมัติให้วันที่   24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน และเกษตรกร งดการจุดไฟเผาป่า เพื่อลดควันไฟที่เกิดจากการเผาป่า
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา  หน่วยราชการ องค์กรเอกชน ถึงอันตรายและผลกระทบของควันที่เกิดจากไฟป่า
3. เพื่อป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จากการจุดไฟเผาป่า

" พบเห็นไฟไหม้ป่า โทรแจ้ง 1362 สายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  ตลอด 24 ชั่วโมง"

Share this: