คำสั่งจังหวัดปทุมฯ ให้เปิดสถานที่ "ตลาดพรพัฒน์-ตลาดสุชาติ (บางส่วน)

23 ก.พ. 2564 | 21:21:27
ตามคำสั่งจังหวัดปทุมธานี  (ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 กรณีให้ปิดสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 
1.ตลาดสุชาติรวมถึงอาคารพาณิชย์โดยรอบ
2.ตลาดพรพัฒน์รวมถึงอาคารพาณิชย์โดยรอบนั้น   ปัจจุบันการดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อสามารถจำกัดและควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในขอบเขตได้เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง  เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องควบคุมไปกับการดำเนินการมาตรการด้านสาธารณสุข  จึงสมควรผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการตามลำดับขั้นตอน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี  ตามมติที่ประชุม 13/2564 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์2564 ให้ผอนคลายสถานที่บริเวณโดยรอบตลาดพรพิพัฒน์และตลาดสุชาติ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี โดยให้ตลาดสุชาติเปิดดำเนินการได้ โดยมีข้อกำหนดให้เปิดดำเนินการจำหน่ายสินค้าได้แผงวันแผง รวมพื้นที่ไม่เกินรอ้ยละ 30 ของพื้นที่ตลาด  ส่วนอาคารพาณิชย์โดยรอบ ซอยรังสิตปทุม 17, 19,และ 29 เปิดดำเนินการได้ตามปกติ โดยทั้งสองส่วนให้ปฏิบัติตามมาตรการแนบท้ายคำสั่ง 

รายละเอียด คำสั่งจังหวัดปทุมธานี  
เรื่อง การผ่อนคลายให้เปิดสถานที่บริเวณโดยรอบตลาดพรพัฒน์และตลาดสุชาติบางส่วน
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔
มาตรการแนบท้ายคำสั่ง 


 

Share this: