"วราวุธ" รมว.ทส. ประชุมผ่านระบบ VCS ขอให้ทุกจังหวัดเร่งรัดดำเนินการป้องกันไฟป่า หมอกควันและฝุ่น PM 2.5

14 ม.ค. 2564 | 17:58:19


14 มกราคม 2564 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ประชุมข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) กับผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเข้าร่วมประชุม ซึ่ง ทส. มีประเด็นไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM2.5 ที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล โดยที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกลไกของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการในระดับพื้นที่ จึงขอให้ทุกจังหวัดเร่งรัดดำเนินการ โดย ทส. ยินดีสนับสนุนอย่างเต็มที่ ดังนี้  


1.ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 โดย
-พิจารณาจัดตั้งชุดปฏิบัติการมวลชนลงพื้นที่สร้างการรับรู้และสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่าง ทส. ฝ่ายปกครอง ทหาร และจิตอาสาพระราชทาน เพื่อสื่อสารการดำเนินงานของภาครัฐให้ประชาชนรับทราบ เพื่อให้เข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วม (เช่น การลดปริมาณเชื้อเพลิงโดยการชิงเก็บ)

-ส่งเสริมบทบาทของเครือข่ายภาคประชาชน และการทำงานร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน โดยจัดการฝึกอบรมให้ความรู้และมอบหมายการปฏิบัติงาน เพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชนและจิตอาสา เป็นแนวร่วมในการสื่อสาร และเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐ ทั้งการชิงเก็บ การจัดทำแนวกันไฟ การทำฝายการปลูกป่า การดูแลรักษาป่าและป้องกันไฟป่า

-สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ อบต. นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สนับสนุนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยการชิงเก็บ เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมในการประชุม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ได้อนุมัติงบประมาณ ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) 17 จังหวัดภาคเหนือ วงเงิน 33 ล้านบาท (จังหวัดละ 1 – 4 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่) เพื่อขับเคลื่อนการชิงเก็บในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

-สำหรับจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัด กำหนดให้มีการจัดการเชื้อเพลิงโดยการชิงเผา ทส. มอบหมายให้ ทสจ. เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้กับ ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อบัญชาการการจัดการเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและไม่ส่งผลให้ฝุ่นละอองอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ทั้งนี้ หากฝุ่นละอองสูงเกิน 90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขอให้พิจารณางดการชิงเผาทุกกรณี

2.ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ ทส. และ มท. ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ไปแล้วกว่า 1,200 คน ใน 12 จังหวัด และจะดำเนินการให้ครบทั่วประเทศภายในปี 2570 จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กำชับและสนับสนุนการต่อยอดการฝึกอบรมไปสู่ระดับตำบลและชุมชน โดยให้ฝ่ายปกครอง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เกษตรอำเภอ ทหาร ตำรวจ และจิตอาสาพระราชทาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่ นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปขยายผลในรูปแบบของหลักสูตรชุมชนต่อไป

3.ขอให้จังหวัดลดและควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตรอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะในพื้นที่ปลูกอ้อย ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศในปริมาณค่อนข้างสูง และกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งเป้าหมายรับซื้ออ้อยไฟไหม้ไม่เกินร้อยละ 20 ในปี 2564 ขอให้กำชับหน่วยงานรับผิดชอบให้ดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย

4.ในพื้นที่เกษตรกรรมทั้งในและนอกเขตป่า ขอความร่วมมือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด จัดทำข้อมูล/แผนที่พื้นที่แปลงเกษตรที่มีการ “เผาซ้ำซาก” โดยระบุพิกัดที่ชัดเจนเป็นไฟล์ดิจิทัล เพื่อใช้ในการกำกับติดตาม และการสื่อสารทำความเข้าใจให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

5.ทส. ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่รวบรวมแผน/ผลการป้องกันและแก้ไขไฟป่า หมอกควันและ PM2.5 ของหน่วยงานภายใน ทส. และรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอเพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์ และประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทุกสัปดาห์

6.ทส. ได้ส่งรายงานคุณภาพอากาศ ข้อมูลจุดความร้อน พร้อมทั้งการคาดการณ์สภาพอากาศในช่วง 1 – 3 วันข้างหน้า ให้ ทสจ. และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการกำหนดมาตรการในการรับมือสถานการณ์และแก้ไขปัญหา

7.ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดดำเนินการลดและควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศอื่นๆ ทั้งการจราจร การก่อสร้าง และภาคอุตสาหกรรม 

 

Share this: