กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรทำนาเกลือ ยกระดับนาเกลือเป็นมรดกทางการเกษตรโลก

23 ก.ย. 2565 | 05:14:23
( 22 ก.ย.65 ) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในปีนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ขับเคลื่อนพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในโครงการพัฒนาเกลือทะเลครบวงจรและยกระดับมาตรฐานเกลือทะเลไทยให้มีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ GAP

สำหรับการทำนาเกลือทะเลในปีนี้ มีเกษตรกรได้รับการรับรองแล้วถึง 11 ราย พื้นที่กว่า 800 ไร่ พร้อมยังร่วมผลักดันให้มีการควบคุมการนำเข้าเกลือทะเล และเตรียมดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเกลือทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอย่างยั่งยืน เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตเกลือทะเลให้สอดคล้องกับนโยบายเกษตรสมัยใหม่ เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกลือทะเลไทย

ทั้งนี้ได้หาแนวทางการส่งออกเกลือทะเลไปต่างประเทศเพื่อใช้งานด้านต่างๆ เช่น เกลือสำหรับละลายหิมะบนถนนหรือรันเวย์สนามบิน เป็นต้น พร้อมส่งเสริมการยกระดับนาเกลือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนของชุมชน และพัฒนานาเกลือทะเลให้เป็นมรดกทางการเกษตรโลก โดยส่งบุคลากรเข้าอบรมออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบมรดกทางการเกษตรของโลก ร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นแนวทางในการขึ้นทะเบียนระบบมรดกทางการเกษตรของโลกในประเทศไทยต่อไป
Share this: