กรมทรัพยากรน้ำ สรุปแผนการศึกษาความเหมาะสม เตรียมการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศ

13 ส.ค. 2565 | 10:33:10
กรมทรัพยากรน้ำ สรุปแผนการศึกษาความเหมาะสม เตรียมการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ พรุควนเคร็ง สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน

เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ได้จัดประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ณ ห้องฟอร์จูน 2 โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนได้แก่ ผู้นำท้องถิ่น/ชุมชน ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน นักการเมือง สื่อมวลชน ประชาชนในพื้นที่จากจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จำนวนกว่า 140 คน

ผอ.มงคล หลักเมือง ได้เสริมอีกว่าจากนโยบายการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การนำของรัฐมนตรี วราวุธ ศิลปอาชา ได้เน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคประชาสังคม โดยการประชุมครั้งนี้ได้นำผลการศึกษาทั้งหมด ได้แก่ แผนหลักฯ การศึกษาความเหมาะสม สำหรับโครงการที่มีความจำเป็นและพร้อมที่จะพัฒนา และการสำรวจ และออกแบบรายละเอียด สำหรับโครงการจำเป็นเร่งด่วน 5 โครงการ ซึ่งผ่านการมีส่วนร่วม และการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียมาเป็นลำดับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นมา ในการประชุมปัจฉิมฯ ครั้งนี้ ได้จัดช่วงเสวนาเพื่อรับฟังมุมมองต่อการดำเนินงานโครงการจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ และการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ในช่วงเสวนานี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เน้นย้ำ 5 ปัจจัยที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (5P) ได้แก่ P1-Planet ใส่ใจการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อโลก P2-People การพัฒนาคน P3- Prosperity การสร้างมูลค่าจากทรัพยากรอันมีจำกัดให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจทุกระดับ P4-Peace ไม่สร้างความขัดแย้งและมุ่งเน้นการสร้างสันติสุข และ P5-Partnership การเป็นหุ้นส่วนกัน ก้าวไปด้วยกัน ช่วยสนับสนุนให้สอดคล้องไปด้วยกัน นอกจากนี้ท่านผู้ว่าฯ ยังกล่าวถึงเรื่องการจัดการเชิงพื้นที่ โดยต้องพิจารณาให้รอบคอบ และรอบด้านสอดคล้องกับหลักวิชาการ เกิดประโยชน์กับประชาชนที่พึ่งพิงทรัพยากรจากพรุ และมองไปถึงผลกระทบในอนาคต
โดยหลังจากนี้ กรมทรัพยากรน้ำจะร่วมมือกับหน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำโครงการต่างๆ ในแผนหลักฯไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด “น้ำเพิ่มความชุ่มชื้น ฟื้นคืนพรุควนเคร็ง”


Share this: