เปิดรายชื่อ ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ เหตุไฟไหม้ผับชลบุรี

05 ส.ค. 2565 | 12:40:08
เปิดรายชื่อผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บที่เข้ารักษาโรงพยาบาล จากเหตุการณ์ไฟไหม้สถานบริการ Mountain B สัตหีบ จ.ชลบุรี

รายชื่อผู้เสียชีวิต 

1.นายวรากุล จำรัส อายุ 32 ปี
2.นายสมรัฐ หินเธาร์ อายุ 31 ปี
3.นายกรวิทย์ เม็งคำมี อายุ 17 ปี
4.นายสุรกานต์ เรืองฤทธิ์ อายุ 35 ปี
5.นางสาวณัฐธิดา ม่วงธิมา อายุ 28 ปี
6.นายเจษฏาพร ปิ่นอนงค์ อายุ 20 ปี
7.นายวิริยะ แต่งสง่า อายุ 31 ปี
8.นางสาวพรหมพร พูลสวัสดิ์ อายุ 18 ปี
9.นางสาววาทินี หุยทุมาล อายุ 19 ปี
10.นายรังสิมันต์ วนิชโรจนาการ อายุ 30 ปี
11.นายฉัตรชัย ชื่นค้า อายุ 30 ปี
12.นายณัฐกร มีชำนาญ อายุ 49 ปี
13.นางสาวสวิตตา จันทา อายุ 39 ปี

รายชื่อผู้บาดเจ็บ นำส่ง รพ.สัตหีบ 

1.น.ส.ศิลป์ศุภา ชื่นเพ็ชร อายุ 24 ปี
2.นายอติราช เจริญกัลป์ อายุ 30 ปี
3.นายพันทิบ ภาคแก้ว อายุ 51 ปี
4.นายธนวินท์ อวยเจริญ อายุ 28 ปี
5.นายธนกฤต นีน้อย อายุ 36 ปี
6.นายสิทธิชัย อุ้ยเลิศ อายุ23ปี
7.นายสมชัย บุญชม อายุ 44 ปี
8.น.ส.รัชสิกา ดุจจานุทัศน์ อายุ 24 ปี
9.นายธรรณธร บวรสุวรรณ อายุ 50 ปี

รายชื่อผู้บาดเจ็บ นำส่ง รพ.โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

1.น.ส.ตังเมล์ พิริยะวงศ์
2.จ.อ.ภัทรกฤษณ์ สุวรรณฉิม
3.น.ส.วิภาดา พูนละสมทรัพย์
4.นางชนิตรนันท์ จันทร์ฟอง
5.MRS.KEOTANOY(ชาวลาว)
6.น.ส.อธิฐาน จริยวรกิตติ
7.น.ส.ศิริพร ทองสวัสดิ์
8.น.ส.ปาริชาต ขวัญยืนคง
9.นายชลิต โชติศุภกานต์
10.น.ส.โศภิษฐา วงคำหาญ
11.นายภูริณัฐ ไม้เจริญ
12.Miss.DINH KIM LE (ชาวเวียดนาม)
13.นางชญานิน สีทับทิม
14.นายบุริศร์ มะนาวนอก
15.นายณฤเดช ศิริ
16.ร.ต.เศรษฐศักดิ์ จันทรา
17.น.ส.ณัฎฐนิช พิกุลแก้ว
18.น.ส.นลินี บุญประเสริฐ
19.นายศิริชัย ราชพิทักษ์
20.จ.อ.ธัญพิสิษฐ กันเกตุ
21.ร.ท.ศิรินทร์ อิสรยวงศ์ปรีดีย์
22.น.ท.ผลิตเดช ชุ่มเงิน
23.ร.ท.ภาณุพงษ์ วงศ์ภัคไพบูลย์
24.จ.ท.พงศธร พลายละหาร
25.นายกรวิทย์ เม็งคำมี
26.นายสุเทพ มงคลแก้ว
27.น.ส.ศิริวรรณ ร่วมสุข  
Share this: