นายกฯ กำชับส่วนราชการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ส่งเสริมเกษตรกรนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ มาประยุกต์ใช้พัฒนาศักยภาพ

07 ก.ค. 2565 | 05:00:36
นายกฯ กำชับส่วนราชการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ส่งเสริมเกษตรกรนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้พัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็ง
 
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามข้อสั่งการของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เรื่องส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าขับเคลื่อนข้อสั่งการฯ ส่งเสริมการทำเกษตรกรรมแบบใหม่ตามแนวทางการตลาดนำการผลิตแบบครบวงจร สร้างการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง การลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่การใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาของกระทรวง (Road map) ในเรื่อง ตลาดนำการผลิตและการลดต้นทุนการผลิต ด้วยการรวมแปลงเป็นแปลงใหญ่ก่อให้เกิดกิจกรรมลดต้นทุนการผลิต โดยข้อมูลล่าสุด (1 กรกฎาคม 2565) ได้รับรองและขึ้นทะเบียนแปลงใหญ่ทั้งสิ้น 8,942 แปลง เกษตรกร 496,559 ราย พื้นที่ 8,012,325 ไร่ ซึ่งจาการดำเนินการเกษตรแปลงใหญ่ พบว่ามีมูลค่าเพิ่มจากการลดต้นทุนการผลิต จำนวน 31,145.73 ล้านบาท เพิ่มผลผลิต จำนวน 40,429.37 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 71,575.10 ล้านบาท สามารถพัฒนาคุณภาพเกษตรกรแปลงใหญ่ให้ได้รับรองมาตรฐานการผลิตสินค้า รวม 188,540 ราย

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี พอใจผลการดำเนินงานตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร สร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต กำชับส่วนราชการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่

Share this: