​ปรับเกณฑ์การเบิกจ่ายตรง ค่ายารักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้รวดเร็วขึ้น เริ่ม 15 กรกฎาคมนี้

06 ก.ค. 2565 | 05:01:05
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า คณะทำงานพิจารณาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบเบิกจ่ายค่ายากลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย โดยปรับปรุงและขยายเงื่อนไขข้อบ่งชี้ในการเบิกจ่ายค่ายารักษาโรคมะเร็งที่ต้องลงทะเบียนเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายในระบบ OCPA เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเพิ่มขึ้น มีผลใช้บังคับสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป และกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายา Abiraterone ขนาด 250 มิลลิกรัม อัตรา 160 บาทต่อเม็ด และ 500 มิลลิกรัม อัตรา 320 บาทต่อเม็ด มีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

สำหรับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการสามารถเข้าถึงการรักษาที่จำเป็นอย่างสมเหตุผล สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางการแพทย์และสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับปัจจุบันยารักษาโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงหลายรายการมีทั้งยาต้นแบบและยาสามัญ ซึ่งมีราคาแตกต่างกันมาก โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนว่ามีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษาพยาบาลเทียบเท่าหรือไม่ด้อยกว่ากัน การกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาจะช่วยให้รัฐประหยัดค่าใช้จ่ายบางส่วนได้ โดยไม่ทำให้คุณภาพการรักษาพยาบาลลดลง อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยอาจจะต้องมีการร่วมจ่ายค่ายา หากมีความประสงค์จะเลือกใช้ยาต้นแบบที่มีราคาสูงกว่าอัตราที่กำหนด  

Share this: