​เปิดฝึกอบรมช่างจิตอาสา ซ่อมสร้างบ้าน ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

06 ก.ค. 2565 | 04:47:08
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาสาสมัครซ่อมสร้างบ้านในชุมชนและพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้เข้าฝึกอบรมและจิตอาสาตำรวจตระเวนชายแดน ผู้นำท้องถิ่นชุมชนและประชาชนในพื้นที่  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

นานางธิวัลรัตน์  อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ ให้มีงานทำ มีรายได้ และยกระดับคุณภาพให้กับประชาชนในชุมชนท้องถิ่น กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร รวมทั้งผู้นำชุมชนในพื้นที่ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรช่างไม้ก่อสร้างให้แก่ประชาชนอาสาสมัครในพื้นที่ จำนวน 3 รุ่นรุ่นละ 20 คน รวมจำนวน 60 คน ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะด้านช่างไม้ก่อสร้าง สำหรับนำไปช่วยเหลือซ่อมสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ตามเป้าหมาย

นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า  ท่านรัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น ได้มอบหมายให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรช่างไม้ก่อสร้างให้แก่ประชาชนอาสาสมัครในพื้นที่ เพื่อสร้างบ้านที่สภาพทรุดโทรมให้แก่ชาวบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลมแห่งนี้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 3 ครัวเรือน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วน ภายใต้โครงการช่วยเหลือสร้างและซ่อมบ้านให้ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการและประสบภัยต่างๆ ในปี 2565 จากเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี 

สำหรับโครงการดังกล่าวจะเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนได้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งกันและกัน นำไปสู่ความรัก ความสามัคคี และความเข้มแข็งของชุมชน นอกจากนี้ ทำให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ กลุ่มเป้าหมายในชุมชนได้รับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน มีบ้านอยู่อาศัยที่มั่นคง ปลอดภัย มีขวัญและกำลังใจที่ดี มีช่างไม้ก่อสร้างที่เป็นจิตอาสาในพื้นที่ชุมชนอีกด้วย

Share this: