ประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2565 มีผู้สนใจ เข้าร่วมงานผ่าน Zoom Meeting กว่า 200 คน

05 ก.ค. 2565 | 18:04:12
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ท่านผู้อำนวยการ คุณนภา เศรษฐกร ได้จัดให้มีการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2565 ซึ่งมีผู้แทนจากวิสาหกิจเพื่อสังคม กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม ผู้ประกอบการทางสังคม คณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้สนใจ เข้าร่วมงานผ่าน Zoom Meeting และในพื้นที่ กว่า 200 คน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวในการขับเคลื่อนธุรกิจอีกแขนงหนึ่ง

การจัดประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม จะจัดให้มีขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี เพื่อเป็นหนึ่งกลไกในการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 เป็นเวทีให้ผู้ประกอบการฯ ได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนและสะท้อนประเด็นที่พบเจอ เพื่อกำหนดทิศทางนโยบาย แนวทางในการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกนับแต่มีการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 ขึ้น อันเป็นนมิหมายที่ดี ที่จะเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเพื่อสังคม กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม และผู้ประกอบการทางสังคมในประเทศไทยให้พัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน

Share this: