กทม.เตรียมระบบประมวลผลคะแนน เลือกตั้งผู้ว่าฯ และ ส.ก. ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 70% คาดรู้ผลไม่เป็นทางการ ไม่เกินเที่ยงคืน

19 พ.ค. 2565 | 12:04:37
นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัด กทม.กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมการซ้อมการประมวลผลคะแนนและทดสอบระบบรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง  ว่า ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 -17.00 น. กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้สนับสนุนการดำเนินการการเลือกตั้งฯ ตามที่ กกต.ทถ.กทม. มอบหมาย ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้ง ฯ เรียบร้อยแล้วในทุกด้าน เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปโดยเรียบร้อย สุจริตโปร่งใส และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดทุกขั้นตอน

ด้านบุคลากรเพื่อสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 167,298 คน ประกอบด้วย กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 61,353 คน  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 13,634 คน  อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 13,634 คน  เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 405 คน ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร จำนวน 78,272 คน

ด้านวัสดุอุปกรณ์ หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน ป้ายกระดานสำหรับปิดประกาศหน้าที่เลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ฯลฯ ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จะได้ตรวจรับวัสดุ อุปกรณ์ทั้งหมด ณ สำนักงานเขตเพื่อให้พร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งในวันถัดไปการเตรียมการด้านสถานที่ กรุงเทพมหานคร โดย 50 สำนักงานเขต ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งเป็นหน่วยเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 6,817 หน่วย  แบ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ตั้งอยู่ในอาคาร 2,956 หน่วย และเป็นเต็นท์ 3,861 หน่วย จัดเตรียมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งระดับเขต สถานที่ประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง สถานที่เก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ ทั้งก่อนวันเลือกตั้ง และหลังวันเลือกตั้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน

สำหรับแนวทางการนับคะแนน และการรายงานผลคะแนนในการเลือกตั้งฯ ครั้งนี้ จะเป็นการนับคะแนนพร้อมกันทั้งในส่วนของผู้สมัครผู้ว่าฯ และ ส.ก. ณ หน่วยเลือกตั้ง แยกกระดานคะแนนผู้ว่าฯกับ ส.ก. ซึ่งได้กำชับให้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับการนับคะแนนที่มีโทนเสียงต่างกัน หรืออาจใช้ผู้นับคะแนนเป็นเพศหญิงและชาย  เพื่อป้องกันความสับสน เมื่อแต่ละหน่วยเลือกตั้งนับคะแนนแล้วเสร็จให้นำหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ พร้อมทั้งแบบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งมาส่งที่สำนักงานเขต โดยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลแต่ละเขตจะมีการบันทึกข้อมูลผลคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้งผ่านทางระบบประมวลผลคะแนน ซึ่งจะถูกส่งไปยังศูนย์ประมวลผลใหญ่ เพื่อรวบรวมและประมวลผลในภาพรวมของ 50 สำนักงานเขตที่ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ซึ่งกำหนดให้เป็นสถานที่ประมวลผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมระบบประมวลผลคะแนนเลือกตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว  พร้อมทั้งติดตั้งจอรายงานผลคะแนนให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้ติดตามบริเวณลานช้าง และโถงชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา  นอกจากนี้จะมีการแถลงข่าวรายงานผลคะแนนเป็นระยะโดย กกต.ทถ.กทม. จนกระทั่งรวบรวมคะแนนเลือกตั้งแล้วเสร็จทุกหน่วยเลือกตั้ง จากนั้นจึงสรุปผลคะแนนเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลอย่างเป็นทางการต่อไป

ในขณะที่ สมชัย สุรกาญจน์กุล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำทัองถิ่น กทม. เผย ว่า ในส่วนของผู้มีสิทธิที่ติดโควิด19 ก็สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้โดยจะเตรียมพื้นที่และคูหาเอาไว้ให้เป็นการเฉพาะแยกออกมาแต่จะยังคงอยู่ในบริเวณหน่วยเลือกตั้ง เมื่อถึงเวลาหย่อนบัตรจะมี กก.ประจำหน่วยยกหีบบัตรไปให้หย่อน 

กรณีผู้พิการ ผู้สูงวัย ที่มาแสดงตน ณ.หน่วยเลือกตั้งจะมีคณะกรรมการประจำหน่วย พาเข้าไปยังจุดเลือกตั้ง กรณีผู้พิการทึ่ไม่สามารถใช้มือกากบาทได้ (ไม่มีมือ) ก็จะมีคนกาให้ตามประสงค์ แต่ต้องมีการบันทึกเหตุการณ์ไว้  ส่วนผู้พิการทางสายตา จะเป็นบัตรที่ออกแบบเฉพาะ อักษรเบล มีรูให้สัมผัส และจะมี กรรมการประจำหน่วย พาไป หย่อนบัตร 

ทั้งนี้ ตั้งเป้าจะมีผู้มาใช้สิทธิ 70% และคาดว่าจะทราบผลราวเที่ยงคืนของวันที่ 22 พฤษภาคม 

 
Share this: