​SUPER POLL โค้งสุดท้ายเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ชี้ '3 คนมาแรง' คะแนนนำ

14 พ.ค. 2565 | 16:16:13
ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เผยผลสำรวจ เรื่อง ผลการศึกษา การตัดสินใจเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม. กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,580 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 11-13 พ.ค.65 พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 71.1 จะไปเลือกตั้ง เพราะต้องการเลือกคนที่ชอบ เป็นหน้าที่ เป็นประชาธิปไตย ต้องการใช้สิทธิ ไม่รู้จะทำอะไรดี ว่าง ๆ และเห็นประโยชน์ เป็นต้น ในขณะที่ ร้อยละ 28.9 จะไม่ไป เพราะไม่ว่าง เบื่อการเมือง ไม่เห็นแก้ปัญหาอะไรได้ ไม่รู้จะเลือกใครดี เป็นต้น

ส่วนระดับการตัดสินใจเลือกตั้งผู้ว่า กทม. พบว่า ประมาณ 1 ใน 3 หรือร้อยละ 35.9 ยังไม่ตัดสินใจ รอใกล้วันเลือกตั้ง ร้อยละ 27.3 ยังไม่ตัดสินใจ กำลังหาข้อมูล ร้อยละ 25.4 ตัดสินใจแล้วแต่เปลี่ยนใจได้ เพียงร้อยละ 11.4 ตัดสินใจแล้ว ไม่เปลี่ยนใจอีก และยังพบอีกว่า ถ้าต้องตัดสินใจ จะเลือกผู้สมัครผู้ว่า กทม. ท่านใด อันดับแรก หรือร้อยละ 24.3 จะเลือกนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์  ตามมาด้วย ร้อยละ 13.5 จะเลือกนายสกลธี ภัททิยกุล และ ร้อยละ 11.6 จะเลือกนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ที่เหลือ ร้อยละ 7.9 จะเลือกนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร , ร้อยละ 6.9 จะเลือก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ในขณะที่ร้อยละ 3.6 ระบุอื่น ๆ น.ต.ศิธา ทิวารี และ น.ส.รสนา โตสิตระกูล ตามลำดับ และประมาณ 1 ใน 3 หรือร้อยละ 32.2 ยังไม่ตัดสินใจ

" ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า คนกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 จะไปเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.65 และผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่า กทม.ทุกคนยังมีโอกาสจะชนะการเลือกตั้งเพราะคนจำนวนมากที่สุดยังไม่ตัดสินใจและที่ตัดสินใจแล้วยังเปลี่ยนใจได้มีจำนวนมาก ในช่วงโค้งสุดท้ายจึงเป็นช่วงจังหวะสำคัญที่น่าเฝ้าติดตามการตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่า กทม.ว่าจะตัดสินใจอย่างไรในวันเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ โดยผลการศึกษาที่เคยค้นพบคือ ผลงาน นโยบาย วิสัยทัศน์ ความเป็นอิสระแท้จริง ไม่เชื่อมโยงกับกลุ่มอิทธิพลใด ๆ เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของคนกรุงเทพฯ"

Share this: