​ลุ้นผลยูเนสโก พิจารณาขึ้นทะเบียนโนราของประเทศไทย เป็นตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของโลก

26 พ.ย. 2564 | 05:38:09

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลตามภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก ที่จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก  กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส  ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคมนี้  

โดยจะมีการพิจารณาการขึ้นบัญชีเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของประเทศสมาชิก หนึ่งในนั้นมีโนรา ของประเทศไทย ที่จะได้เข้ารับการพิจารณา โดยมีนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ในฐานะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม  

สำหรับการพิจารณาครั้งนี้ มีโอกาสสูงมากที่โนราของไทยจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก  เนื่องจากที่ผ่านมาเอกสารของไทยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการชุดย่อยโดยไม่มีการส่งกลับมาแก้ไข ครอบคลุมประเด็นต่างๆ  และเข้า 5 หลักเกณฑ์ของยูเนสโก เช่น การส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่แสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางทั่วโลก  

โดยกำหนดจัดการแถลงข่าวการขึ้นบัญชีโนราในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หากประกาศขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้ว  กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองเช่นเดียวกับการขึ้นทะเบียนการแสดงโขนและนวดไทย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจักษ์สู่สายตาชาวโลก   
Share this: