กทม.สั่งกำชับทุกเขต ตรวจสอบต่อเนื่องพร้อมดำเนินคดี ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เปิดให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกิน 3 ทุ่ม

09 พ.ย. 2564 | 21:57:01
(9 พ.ย.64) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.64 ซึ่งกำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว และได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ได้ผ่อนคลายให้สามารถดำเนินกิจการและกิจกรรมของบุคคลและสถานที่ต่างๆ โดยพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้สำนักงานเขตตรวจสอบกวดขันการเปิดดำเนินกิจการให้เป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1-8 พ.ย.64 ซึ่งจากการตรวจสอบกวดขันกิจการของสำนักงานเขตยังพบมีการฝ่าฝืนประกาศกรุงเทพมหานคร 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินกิจการและกิจกรรมของบุคคลและสถานที่ ต่าง ๆ เป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ให้สำนักงานเขตดำเนินการ ตรวจสอบ กวดขันสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด กรณีร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ได้รับอนุญาตให้มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน โดยเฉพาะช่วงเวลาตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป หากตรวจพบมีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เกินเวลาดังกล่าว ถือว่าฝ่าฝืนประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่ เป็นการชั่วคราว(ฉบับที่ 45) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564  ให้ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ประสานกรมสรรพสามิตเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   

Share this: