'ลดค่าธรรมเนียม' การจดทะเบียนครอบครัว เหลือ 1บาท ถึงสิ้นปี 2564

18 ก.ย. 2564 | 15:44:24
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนครอบครัว กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยระบุว่า
"ให้เขตพื้นที่ภัยที่เกิดโรคโควิด-19 ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม เป็นพื้นที่ได้รับการกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้

- ขอคัดสำเนาหรือคัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัว ฉบับละ 1 บาท
- จดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียนโดยมีผู้ขอ รายละ 1 บาท
- จดทะเบียนสมรส ณ สถานที่สมรส ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้มีขึ้น รายละ 1 บาท 
Share this: