ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2 สำหรับองค์กร/นิติบุคคล อปท.

15 ก.ย. 2564 | 07:40:05
เปิดยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2 สำหรับองค์กร/นิติบุคคล อปท.ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 150 คนขึ้นไป

เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. จนถึง 24 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น.

ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th
เลือกเมนู “ยื่นความประสงค์ขอจัดสรร” ตามประเภทองค์กรของท่าน

อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม โดสละ 699 บาท พร้อมร่วมช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาควัคซีนจำนวน 10% ของจำนวนวัคซีนที่ขอรับการจัดสรรให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

*สำหรับกลุ่มอปท.และโรงพยาบาลที่ยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดสรรในส่วนของการบริจาคเพื่อนำไปฉีดให้กับกลุ่มเปราะบาง 5 กลุ่มตามที่ราชวิทยาลัยฯกำหนด

ข้อมูลและเอกสารที่ต้องเตรียมอัพโหลดสำหรับยื่นความประสงค์ผ่านช่องทางออนไลน์
• ข้อมูลองค์กร/นิติบุคคล ประเภทการดำเนินธุรกิจ สถานที่ตั้งสถานประกอบการ
• หนังสือจดทะเบียนบริษัท หุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคล สมาคม มูลนิธิ
• ข้อมูลผู้บริหารที่มีอำนาจลงนามสูงสูด สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง และอีเมล*
• ข้อมูลผู้ประสานงาน สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง และอีเมล*
• แจ้งจำนวนบุคคล (คน) ที่ต้องการขอรับจัดสรรวัคซีน
• องค์กร/นิติบุคคลที่ต้องการรับการจัดสรรวัคซีนตั้งแต่ 1,000 รายขึ้นไป และ อปท.จะต้องมีหนังสือตอบรับการให้บริการฉีดวัคซีนจากสถานพยาบาลที่ท่านประสานงานไว้

*หมายเหตุ : อีเมลของผู้มีอำนาจลงนามสูงสุดและอีเมลของผู้ประสานงานต้องเป็นคนละอีเมล ใช้สำหรับการจัดส่ง Username/Password ในการเข้าใช้งานระบบการจัดสรรวัคซีนสำหรับองค์กร

ข้อกำหนดการจัดสรรวัคซีนให้กับองค์กร/นิติบุคคล ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2 จัดสรรตามลำดับคิวการยื่นความประสงค์และโอนเงินชำระค่าวัคซีน โดยองค์กรจะได้รับอีเมลแจ้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อล็อกอินเข้าระบบผ่านเมนู “ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน” เพื่อยืนยันยอดจำนวนวัคซีนที่ขอรับการจัดสรร และวิธีการโอนเงิน ภายหลังจากที่องค์กรของท่านได้รับการตรวจสอบโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการจัดสรรวัคซีน และสามารถเลือกวันนัดหมายการฉีดกับโรงพยาบาลที่ได้ประสานงานไว้ โดยกำหนดเริ่มฉีดได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
.
ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2564
www.facebook.com/CRAVaccineinfocenter


Share this: