ปภ.เผยเกิดอุทกภัยเเละวาตภัย ใน 4 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

29 ก.ค. 2564 | 11:26:56
วันนี้ (29 ก.ค. 64) เวลา 10.30 น. รายงานในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์ภัยใน 4 จังหวัด แยกเป็น อุทกภัย 2 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร และตาก รวม 3 อำเภอ 5 ตำบล 7 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 149 หลัง สะพาน 1 แห่ง และเกิดวาตภัย 2 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช และระนอง รวม 2 อำเภอ 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 2 หลังซึ่ง ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดอุทกภัย 2 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร และตาก รวม 3 อำเภอ 5 ตำบล 7 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ149 หลัง สะพาน 1 แห่ง ดังนี้

กำแพงเพชร เกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร รวม 2 หมู่บ้าน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว

ตาก เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่ระมาด และอำเภอแม่สอด รวม 4 ตำบล 5 หมู่บ้าน ปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลง

พื้นที่เกิดวาตภัย 2 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช และระนองรวม 2 อำเภอ 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 2 หลัง ดังนี้ 

นครศรีธรรมราช เกิดวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์

ระนอง เกิดวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทั้งสองจังหวัด  ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
โดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

 ท้ายนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง  Share this: