​ ผอ.รร.บดินทรเดชา สั่งย้ายครูโพสต์คุกคามนักเรียน ไปช่วยราชการที่ สพม.กรุงเทพฯเขต2แล้ว

11 มิ.ย. 2564 | 13:22:33
นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  ได้ทำหนังสือ ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  เรื่อง ขอส่งตัวข้าราชการครูไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  โดยข้อความในหนังสือระบุว่า

"ด้วยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้รับเรื่องร้องเรียน กรณี ข้าราชการครู นายวัลลภ นันตา ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติงานสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใช้วาจาไม่สุภาพ ส่อเสียดและแสดงออกด้วยข้อความที่หยาบคาย สื่อสารและออกสื่อ Social Media Facebook ด้วยประโยคที่หยาบคาย ดูถูก ก้าวร้าวหลาย

ประโยคที่ส่อเสียดทางเพศอย่างรุนแรง ผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้เห็นข้อความของครูเป็นจำนวนมากขาดความ เชื่อมั่นในการเป็นแบบอย่างที่ดี นั้น ในการนี้ โรงเรียนได้รับทราบข้อมูลจากเอกสาร หลักฐานและสื่อต่างๆ จึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงทันทีตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 และเพื่อความปลอดภัยของผู้เรียน ลดความกังวลของผู้ปกครอง และเพื่อให้คณะกรรมการสามารถดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงจากพยานบุคคลหรือพยานหลักฐานต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ จึงขออนุญาตส่งตัว นายวัลลภ นันตา ข้าราชการครู มาช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป"

ทั้งนี้ เมื่อการดำเนินการสืบสวน สอบสวนเสร็จสิ้นโรงเรียนจักรายงานผลเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

Share this: