ผู้ว่าฯ ชลบุรี เซ็นคำสั่ง "เลื่อนเปิดเทอมโรงเรียน สถาบันการศึกษาทุกประเภท 14 มิ.ย." หลังพื้นที่โควิด-19 ยังไม่นิ่ง

10 มิ.ย. 2564 | 15:41:06
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี  ได้ออกคำสั่งฉบับที่ 33/2564 ลงวันที่ 9 มิ.ย.2564 ให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภททั้งในระบบและนอกระบบในพื้นที่เลื่อนการเปิดเทอมจาก 14 มิ.ย.ออกไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

พร้อมให้จัดการเรียนการสอนผ่านทีวีระบบเคเบิลทีวีระบบดาวเทียม การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต หรือระบบออนไลน์ การเรียนการสอนโดยผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ และการเรียนการสอนโดยจัดหนังสือแบบฝึกหัดใบงานให้นักเรียนเพื่อนำไปเรียนรู้ที่บ้านภายใต้การช่วยเหลือของผู้ปกครองและยังไม่อนุญาตให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทในพื้นที่จัดการเรียนการสอนตามปกติในช่วงเวลานี้

โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีจะประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเป็นระยะ ซึ่งหากสถานการณ์คลี่คลายและหรือมีโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาใดมีความพร้อมและมีความประสงค์จะจัดการเรียนการสอนตามปกติจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop covid Plus (TSC +) พร้อมทั้งเสนอให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบประเมินในขั้นต้น และเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุญาตเป็นรายกรณี

ทั้งนี้ เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ยังไม่นิ่ง และยังมีการตรวจพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง แม้หากเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่ผ่านมาจะถือได้ว่า จ.ชลบุรี มีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยลดลง แต่ยังคงต้องมีมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุขต่อไป

 

Share this: