คำสั่งจังหวัดนนทบุรี "เรื่อง เปิด-ปิดสถานที่ เป็นการชั่วคราว" มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

24 ก.พ. 2564 | 01:08:03ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี เผยถึง จังหวัดนนทบุรี มีคำสั่งจังหวัด ฉบับที่ 548/2564 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายละเอียดของคำสั่งทั้งหมด 11 ข้อ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป  

1 ปิดสถานที่ 
- สนามชนไก่ สนามกัดปลา สนามซ้อมหรือสนามประกวด - แข่งขัน - ฝึกซ้อมสัตว์ หรือกิจกรรมในทํานองเดียวกัน 

2 เปิดสถานที่ภายใต้มาตรการฯ 
- สถานบริการ อาบอบนวด โรงน้ําชา สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้าย สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เปิดได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ แต่ปิดไม่เกิน 23.00 น. แสดงดนตรีสดในร้านได้ แต่งเต้นรํา 
- การจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เปิดได้ตามปกติ แต่ไม่เกิน 23.00 น. แสดงดนตรีสดในร้านได้ แต่งดเต้นรํา ภายหลังเวลา 23.00 น. ต้องเป็นลักษณะของการให้บริการโดยนํากลับไปบริโภคที่อื่น 
-การจําหน่ายสุราหรือแอลกอฮอล์ สําหรับร้านอาหารหรือสถานที่จําหน่ายสุรา หรือแอลกอฮอล์ เปิดบริการโดยให้มีการบริโภคในร้านได้ไม่เกิน 23.00 น. 

3 เปิดโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทภายใต้มาตรการฯ 
นักเรียนที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือมาจากพื้นที่เสี่ยงในการติดเชื้อ 
- ให้สถาบันการศึกษาทุกประเภทพิจารณาให้มีการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทํากิจกรรมใดๆ แบบผสมผสาน (On Site Online On Air) หรือศึกษาทางไกลด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 
บุคลากรของสถาบันการศึกษาทุกประเภทที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงในการติดเชื้อ 
- ให้สถาบันการศึกษาพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานเป็น Work from home แทนการเดินทางไป-กลับพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อ 

4 ตลาดทุกประเภท 
- ให้ดําเนินการตามมาตรการควบคุมโรคตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการ ผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด MARKET 

5 เปิดสนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกําลังกายทุกประเภท 
- การจัดการแข่งขันกีฬา ให้เป็นลักษณะของการถ่ายทอดการแข่งขัน หรือจํากัดผู้เข้าชม 0 ผู้จัดการแข่งขันต้องดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ทางราชการกําหนด 

6 ห้ามมิให้มีการชุมนุม ทํากิจกรรม หรือการมั่วสุม ณ ที่ใดๆ 

7 การจัดกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจํานวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย 
- เช่น การประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง การแจกจ่ายอาหาร หรือสิ่งของต่าง ๆ ให้มีมาตรการ ทางสาธารณสุขรองรับและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตของเจ้าหน้าที่ 

ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ งดจัดการแสดงคอนเสิร์ต มีผู้ร่วมกิจกรรมน้อยกว่า 300 คน ให้แจ้งข้อมูลให้สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบ มีผู้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 300 คนขึ้นไป ให้แจ้งข้อมูลให้สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจารณามาตรการ • พนักงานเจ้าหน้าที่ยังคงมีอํานาจในการเข้าตรวจสอบการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม หากพบการกระทําที่ฝ่าฝืนกฏหมาย คําสั่ง หรือมาตรการที่ทางราชการกําหนด อาจพิจารณาสั่งให้หยุดการจัดกิจกรรมดังกล่าว และดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป (3) การจัดพิธีกรรมทางศาสนาให้เท่าที่จําเป็นภายใต้มาตรการที่ผู้นําศาสนากําหนด มาตรการ 

* ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค >> เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ตรวจอุณหภูมิ ใช้แอปฯไทยชนะ 
* ให้ประชาชนทุกคนที่เคยเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงและเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง กักกันตนเองและเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่นเป็นเวลา 14 วัน หากมีอาการผิดปกติให้พบแพทย์ทันที 
* สถานประกอบการและกิจกรรมที่ยังคงเปิดดําเนินการให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค หากไม่สามารถดําเนินการได้จังหวัดจะพิจารณาสั่งปิดทันที 
* ให้ผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ร่วมดูแลผู้ใช้แรงงานรวมกับการปฏิบัติการของทางราชการ ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกําหนดอย่างเคร่งครัด 
* ให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เฝ้าระวังการลักลอบเข้ามาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและเฝ้าสังเกตการณ์เคลื่อนย้ายข้ามเขตของแรงงานต่างด้าว หากพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันที 
* ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจเข้าตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ 
* ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งหมั่นตรวจตราสถานที่ ตลาด ร้านอาหารสถานประกอบการ หรือแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในเขตพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด 
* ให้โรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ทั้งภาครัฐและเอกชน กําหนดมาตรการงดเยี่ยม 
10 เอกชน ผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณารูปแบบการทํางานที่ลดจํานวนคนและลดการเดินทาง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 
11 เดินทางข้ามจังหวัด 
* ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า-ออก พื้นที่ จ.นนทบุรี โดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาต เดินทาง 
* ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรึ่งดหรือชะลอการเดินทาง ข้ามจังหวัด ข้ามเขตพื้นที่เว้นแต่มีเหตุจําเป็น  
Share this: