จ.เพชรบุรี จัดการเรียนการสอนได้รูปแบบ 4 On ตั้งแต่วันที่ 14 - 30 มิ.ย. 64

11 มิ.ย. 2564 | 02:58:26
 
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 102/2564 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 รายงานว่า : จังหวัดเพชรบุรี ประกาศ มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 1 9 (COVID -19 ) ในโรงเรียนและสถานบันการศึกษาในภาคเรียนที่ 1ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 

โรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกประเภท ให้จัดการเรียนการสอน หรือการทำกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ได้รูปแบบ 4 On เท่านั้น 
(1) On Air : การเรียนการสอนผ่านทีวี ระบบเคเบิลทีวี ระบบดาวเทียม 
(2) Online : การเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต 
(3) On Demand : การเรียนการสอนโดยการใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ 
(4) On Hand : การเรียนการสอนโดยการจัดหนังสือ แบบฝึกหัด ใบงาน ให้กับนักเรียน เพื่อนำไปเรียนรู้ที่บ้านภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครอง

สำหรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอนตามปกติ(On Site) จะจัดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
โดยต้องมีความพร้อมและผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบU Thai Stop Covid Plus (TSC+) #โดยผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีก่อน 

Share this: