จ.เพชรบุรี อนุมัติ 11 มิ.ย. ให้แคลคอมพ์ เปิดทำงานภายใต้มาตรการ Bubble and Seal

11 มิ.ย. 2564 | 02:06:09


 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่ 102/2564 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เรื่อง มาตรการในการจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในบริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คทรอนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (Bubble and Seal)

- ตามที่จังหวัดเพชรบุรีมีคำสั่ง ที่ 790/ 2564 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม2564 และคำสั่ง ที่ 871/2564 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ห้ามบุคคลใดเข้า-ออกบริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษกาคม 2564 เป็นต้นไป

- ต่อมาจังหวัดได้กำหนดมาตรการในการจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีส่วนร่วม(Bubble and Seal) ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 91 1 / 2564 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564

โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมยื่นคำขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (นายอำเภอเขาย้อย)วันที่ 9 มิถุนายน 2564 บริษัทแคล-คอมพ์ฯ ได้ยื่นเอกสารและหลักฐานตามคำสั่งที่ 911/2564 ต่อนายอำเภอเขาอยในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

- วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายอำเภอเขาย้อย ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการแผนป้องกันและควบคุม พร้อมตรวจสอบเอกสารอื่น ฯ ตามคำสั่งจังหวัด 911/2564 แล้วมีความเห็นอนุญาตให้พนักงาน ลูกจ้าง หรือแรงงาน ของบริษัท แคล-คอมพ์ฯ เข้า ออก ตามมาตรการแผนป้องกันและควบคุมที่เสนอ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ได้มีมติที่ประชุมรับทราบตามที่นายอำเภอเขาย้อยรายงาน และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีเน้นย้ำให้ นายอำเภอเขาย้อย ในฐานะเจ้าพนักงานโรคติดต่อในพื้นที่ กำชับ และเฝ้าระวังให้บริษัทแคล-คอมพ์ ดำเนินการตามแผนป้องกันและควบคุมที่เสนออย่างเคร่งครัดหากพบการฝ่าฝืน ให้ดำเนินการตามาฎหมายอย่างเข้มงวด 


CR. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
Share this: