​สาธิต ลงพื้นที่นครปฐม พบมาตรการสำคัญลดอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกได้ชัดเจน

18 ต.ค. 2563 | 17:11:52
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่อำเภอดอนตูม เข้มมาตรการควบคุมไข้เลือดออก ทั้ง 3 เก็บ 3 โรค, บวร. (บ้าน วัด โรงเรียน) และ 5 ส. มี อสม. เป็นกำลังหลักติดตาม ทำให้อัตราป่วยไข้เลือดออกลดลงชัดเจน น้อยที่สุดในจังหวัดนครปฐม

วันนี้ (18 ตุลาคม 2563) ที่โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม จ.นครปฐม  ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีมอบรางวัลโครงการ บวร. ร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563 โดยมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขร่วมเป็นเกียรติในงาน

ดร.สาธิตกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่ชัดเจนในการลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะอย่างต่อเนื่อง มีมาตรการหลัก “3 เก็บ 3 โรค” คือ 1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน 3.เก็บน้ำ ภาชนะที่ใส่น้ำต้องปิดฝามิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งเป็นการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันได้ 3 โรค คือ ไข้เลือดออก ติดเชื้อไวรัสซิก้า และไข้ปวดข้อยุงลาย รวมถึงกิจกรรม “วิ่งไล่ยุง” รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อหวังให้ช่วยลดแหล่งแพร่พันธุ์ของลูกน้ำยุงลายที่เป็นสาเหตุหลักของการป่วยไข้เลือดออก โดยในปี พ.ศ.2563 ข้อมูลกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค วันที่ 22 กันยายน 2563 ประเทศไทยมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 57,476 ราย เสียชีวิต 37 ราย ช่วงเดียวกันของปี 2562 มีผู้ป่วย 69,609 ราย เสียชีวิต 7 ราย

ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า สำหรับข้อมูลการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ปี 2558-2562 พบการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2562 มีผู้ป่วยจำนวน 2,307 ราย เสียชีวิต 3 ราย เป็นอันดับที่ 14 ของประเทศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมได้เร่งแก้ปัญหา โดยให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น การศึกษา ศาสนา สาธารณสุขและประชาชน เข้ามีส่วนร่วม มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นกำลังหลัก ขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ คอยติดตามประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง และชักชวนให้  บวร. (บ้าน วัด โรงเรียน) ร่วมมือกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค และเพิ่มมาตรการ 5 ส. ในสถานที่ทำงาน โรงงาน บ้านโรงเรียน และวัด ทำให้จังหวัดนครปฐมมีอัตราการระบาดลดลงอย่างชัดเจน ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน 2563 พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกรวม 689 ราย เสียชีวิต 1 ราย เป็นลำดับที่ 34 ของประเทศ ซึ่งอำเภอดอนตูม มีผู้ป่วยจำนวน 13 ราย น้อยที่สุดในจังหวัดนครปฐม

พร้อมกันนี้ ดร.สาธิตได้มอบเกียรติบัตรให้วัด โรงเรียน และหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย  18 รางวัล ดังนี้ ประเภทวัด ได้แก่ วัดสุขวราราม วัดบ้านหลวง วัดดอนตูม รางวัลประเภทโรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนวัดสุขวราราม โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง และรางวัลชมเชย อีก 9 แห่ง รวมถึงรางวัลประเภทหมู่บ้าน 6 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 13  หมู่ที่ 12 ต.ลำเหย และหมู่ที่ 9 ต.ดอนพุทรา

38 Visitors | Share this: