เลี่ยงเส้นทางผ่าน ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต และ ม.สวนดุสิต ถูกจัดเป็นสนามสอบทั้งเช้า และบ่าย ผู้เข้าสอบจำนวนมาก!!

02 ส.ค. 2563 | 06:27:42
วันนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม รุ่นที่ 3/2563 และรุ่นที่ 4/2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น. แบ่งเป็นรอบเช้า 1,757 คน และรอบบ่าย 1,428 คน

ส่วนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต มีงานสอบกองทัพอากาศ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. ผู้เข้าสอบจำนวน 14,781 คน 

แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางหากไม่มีความจำเป็นเนื่องจากการจราจรอาจจะติดขัด 

Share this: