สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สวพ. FM91
กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


82 ซอยข้างกรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร, 10900 กรุงเทพฯ


1644 โทรฟรีทั่วประเทศไทย ตลอด 24 ชั่วโมง

แบบฟอร์มติดต่อ

ประวัติ

กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางของความเจริญเติบโตในทุกๆด้าน ก่อให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสาธารณูปโภค การจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุให้มีการโยกย้ายแรงงานจากต่างจังหวัดเข้าสู่ศูนย์กลางของความเจริญ รวมถึงยวดยานพาหนะที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรเมืองหลวง เพราะวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงจึงทำให้ผู้คนอยู่ในภาวะที่ต้องเร่งรีบ ขาดวินัย การแก่งแย่งแข่งขัน ไร้น้ำใจ จึงเกิดปัญหาที่ตามมาอีกอย่างหนึ่ง คือปัญหาการจราจรที่เกิดจากถนนไม่เพียงพอที่จะรองรับปริมาณการสัญจรของประชาชน

ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เกิดวิกฤตการจราจร ทำให้มีผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ลุกลามถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชน ภาครัฐต้องใช้ความพยายามในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทรัพยากรและงบประมาณจำนวนมาก ในการแก้ไขปัญหาการจราจรที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และยังก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ทั้งมลภาวะทางอากาศ ทางเสียง และอื่นๆ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ จึงได้พระราชทานโครงการตามพระราชดำริ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร ซึ่งมีแนวทางดังนี้ คือ

 1. แสวงหาแนวทางให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรและมีมารยาท
 2. ใช้รถจักรยานยนต์เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ไปแก้ปัญหา ณ จุดที่รถติดเปรียบเสมือนรถนำขบวน โดยเมื่อขบวนรถติดรถจักรยานยนต์ก็จะเข้าไปแก้ปัญหาทำให้รถในขบวนเคลื่อนที่ไปได้ ซึ่งรถในถนนมีหลายขบวนก็เช่นเดียวกัน
 3. ให้รถจักรยานยนต์ดูแลการจราจรในถนนให้รถเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆ ตามความเหมาะสม
 4. ถนนที่เป็นคอขวดให้รถจักรยานยนต์เข้าไปแก้ปัญหาให้รถเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆ เหมือนเทน้ำออกจากขวด
 5. ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการจราจร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์และยานพาหนะเพื่อสนับสนุนโครงการฯ ดังนี้
  • ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นเงินกองทุนบรรเทาปัญหาการจราจรตามโครงการพระราชดำริจำนวน ๒๓ ล้านบาท
  • รถจักรยานยนต์ รวม ๒๕๐ คัน
  • เชื้อเพลิง ๑ ล้านบาท
  • ตำรวจในโครงการฯ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ นายละ ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน

กล่าวได้ว่า “การให้” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ นี้ ได้แสดงให้เห็นถึงการครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรม ดังนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กรมตำรวจ พ.ศ. ๒๕๓๖) โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัทวิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จำกัด ผู้ร่วมดำเนินงานสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ ความถี่ ๙๑ เมกะเฮิรตซ์ (สวพ. ๙๑) สถานีวิทยุในสังกัด ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ฉับไว เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการแก้ไขปัญหาการจราจรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมไปถึงการประสานความช่วยเหลือในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน

เพื่อสนองโครงการพระราชดำริ

จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ความว่า “หน้าที่การจัดการจราจรเป็นหน้าที่ของตำรวจโดยตรง” จึงทำให้เกิดรายการข่าวจราจร สวพ.๙๑ ขึ้น เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ รายงานการจราจรและความปลอดภัย ในเวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๓๐ น.

วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ รายงาน ๒ ช่วง คือ ๐๖.๓๐-๐๘.๓๐ น. และ ๑๖.๓๐-๑๘.๓๐ น.

วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗ เวลา ๐๖.๐๐-๒๔.๐๐ น. จัดเป็นรายการวิทยุรายงานการจราจรเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งประสานกับศูนย์วิทยุตำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน และเนื่องจากประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ สวพ. ๙๑ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (สจร.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นสถานีวิทยุหลักเพื่อการจราจร และความปลอดภัย

วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงขยายเวลาการออกอากาศเป็นตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยมีรูปแบบรายการเป็นการนำเสนอข่าวสารตลอดทั้งวัน มีการแบ่งช่วงการจราจรติดขัด คือช่วงเวลา ๐๖.๐๐-๐๙.๐๐ น. และ ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐ น. รายงานสภาพการจราจรสลับการแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งสกัดจับ แจ้งขอความช่วยเหลือ ส่วนเวลาอื่นนอกจากนี้เป็นรายการสาระทั่วไป เช่น ข่าวสาร กฎหมายควรรู้ การท่องเที่ยว การซ่อมรถ เหตุการณ์ประจำวัน ฯลฯ

สวพ. ๙๑ จึงเกิดขึ้นจากการอาสาที่จะทำงานเพื่อสังคม พร้อมกันนี้ยังเป็นสื่อกลางของจิตอาสาจากทุกภาคส่วนเพื่อประสานความช่วยเหลือตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น อาสาสมัครรายงานสภาพการจราจร แจ้งข่าวอาชญากรรม แจ้งอุบัติเหตุ เพลิงไหม้ อุทกภัย แจ้งเบาะแสยาเสพติดการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ แจ้งเด็กพลัดหลง ของหาย คนหาย ช่วยผู้ด้อยโอกาสในสังคม สัตว์เลี้ยงป่วยไร้คนดูแล ฯลฯ ผู้ฟังรายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสาสมัครของรายการก็พร้อมให้การช่วยเหลือตามกำลังกาย กำลังทรัพย์ กำลังสติปัญญาความสามารถ เช่น การเสียสละอุทิศตนช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุจนตนเองได้รับอุบัติเหตุซ้ำซ้อน หรือช่วยกันล้อมจับคนร้ายในเหตุการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้า รวมถึงการอุทิศเวลาเพื่อเป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านกฎหมาย เครื่องยนต์ การเกษตร ผ่านรายการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ และยิ่งไปกว่านั้นทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ขอความช่วยเหลือก็จะได้รับการตอบสนองจากจิตอาสาสวพ. ๙๑ เสมอ สิ่งเหล่านี้จึงทำให้เกิดการต่อยอดกิจกรรมทางสังคมเพื่อขยายผลต่อการปลุกจิตสำนึกในการช่วยเหลือแบ่งปันกันในสังคมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

สวพ. ๙๑ จึงเป็นชุมชนของการเรียนรู้ที่จะให้และรับอย่างเหมาะสมกลมกลืน ทั้งๆ ที่ผู้ให้ไม่ได้รับการตอบแทนเป็นสินจ้างรางวัลใดๆ แต่การให้ก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลากว่า ๒๐ ปี ภายใต้โครงการต่างๆ เช่น กลุ่มกระปุกบุญ ที่ผู้ขับแท็กซี่นำเงินที่เกินจากมิเตอร์ มารวมกันเพื่อช่วยเหลือสังคม นักข่าวจิตอาสาคุณธรรมสวพ. ๙๑ แท็กซี่ใจใสของหายได้คืน ฯลฯ

สำหรับโครงการของหายได้คืน หรือ Thailand Lost and Found ทำให้สวพ.๙๑ ได้รับรางวัลสถานีวิทยุคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ เนื่องจากสวพ.๙๑ ได้สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในสังคม เมื่อใดที่มีเหตุการณ์ ของหาย รถหาย ทรัพย์สินมีค่าหาย และแม้แต่คนหาย คนในสังคมจะมุ่งหน้ามาที่สวพ.๙๑ เพื่อให้ช่วยติดตามบุคคลหรือสิ่งของอันมีค่า เป็นที่รักกลับคืนมา และแม้ว่าใครก็ตามที่เก็บของได้หรือพบคนหาย ก็จะประสานมาเพื่อติดตามหาเจ้าของ

นอกจากนั้นยังได้รับรางวัลกนกนาคราช ในฐานะองค์กรศรีแผ่นดินด้านสื่อสารมวลชนพิทักษ์ธรรม ประจำปี ๒๕๕๙

จึงกล่าวได้ว่าสวพ.๙๑ เป็นสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดเรื่องราวของคนในสังคม ในรูปแบบ REALITY เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมนาทีต่อนาที วันต่อวัน และด้วยความที่สถานีวิทยุสวพ.๙๑ เป็นสถานีวิทยุในสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( Royal Thai Police Radio Station) จึงทำให้การประสานงานเพื่อช่วยเหลือจึงเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

นอกจากการเป็นสื่อกลางในการทำความดีด้วยการช่วยเหลือสังคมดังกล่าวแล้ว สวพ. ๙๑ ยังเป็นสื่อกลางให้ผู้มีจิตอาสามีโอกาสช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยกำลังทรัพย์ในกรณีฉุกเฉิน โดยการจัดตั้งกองทุนเหรียญสลึงเพื่อผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ประสบความเดือดร้อนในด้านต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ การสร้างห้องสมุดแก่โรงเรียนในชุมชนที่ขัดสนขาดแคลน ฯลฯ ทั้งที่ไม่ใช่นโยบายหลักของผู้ดำเนินงานสถานีวิทยุสวพ. ๙๑ (บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จำกัด) ซึ่งหลักการของกองทุนเหรียญสลึงนั้นมุ่งหวังเพียงเพื่อรับเหรียญสลึงที่เหลือจากการใช้จ่าย เพื่อให้คนในสังคมช่วยเหลือกันโดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งปลูกฝังการรู้จักอดออมให้กับเยาวชน และจากพลังความดีอันน้อยนิดนี้เมื่อรวมกันแล้วก็จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในสังคมที่จะช่วยให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็น

เมื่อคนเราอาสาทำสิ่งใด ก็น่าจะเป็นหนทางหนึ่งในการทำให้เกิดความพึงพอใจ ปีติ และสุขที่จะให้ และยังคงให้อย่างต่อเนื่องเพราะเกิดจากความคิดดี พูดดี ทำดี จนความเป็นกุศลนี้ขยายออกเป็นวงกว้าง และด้วยความเป็นสื่อมวลชนที่มีผู้ฟังที่หลากหลายและมีจำนวนมาก จะเป็นการนำมาซึ่งสังคมที่สงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกัน

จากวันเริ่มต้นจนถึงวันนี้ ที่สวพ.๙๑ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง เพื่อการให้ ช่วยเหลือ เกื้อกูล แบ่งปัน บรรเทาทุกข์เพื่อสังคม เราปรับปรุงพัฒนาการทำงานและเทคโนโลยี เพื่อให้บริการประชาชนทั่วไปได้กว้างไกลยิ่งขึ้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของการสื่อสารด้วย Information Technology สวพ.๙๑ ก็ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนา เพื่อการให้ความช่วยเหลือที่ฉับไวทันเหตุการณ์ ที่เราจะทำงานขนานกันไป ทั้งการออกอากาศ และสื่อโซเชียล มีเดีย เช่น เว็บไซต์ ทวิตเตอร์ เฟสบุค ดังนี้

ด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ ที่จะสืบสานพระราชปณิธานการให้ ตามรอยพ่อของแผ่นดิน ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทีมงานทุกคนล้วนมีความตั้งใจจริงที่จะตื่นมา ‘ให้’ ทุกวัน เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข โดยมีคำขวัญประจำใจว่า ‘ สวพ.๙๑ เราพึ่งได้’ …เพราะการให้ ไม่มีวันหยุด

รายการข่าวจราจรสวพ.๙๑ โดยกองตำรวจสื่อสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และบริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จำกัด

 

สถานีวิทยุ สวพ.๙๑

เลขที่ ๘๒ ซอยข้างกรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร : ๑๖๔๔, ๐-๒๕๖๒-๐๐๓๓-๔, ๐-๒๙๔๑-๐๘๔๗-๕๐ โทรสาร : ๐-๒๕๗๙-๐๔๕๙

บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จำกัด

เลขที่ ๙๐,๙๒ ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก, กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ โทร : ๐-๒๒๓๕-๗๒๐๙, ๐-๒๒๓๖-๓๑๕๙ โทรสาร : ๐-๒๒๖๖-๘๑๙๗