สารคดีวิทยุ ชุด "ในหลวงในความทรงจำ"

06 มี.ค. 2561 | 01:22:35
 

สารคดีวิทยุชุดนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กปร.กับสถานีวิทยุสวพ.FM91 นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมความคืบหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ สามารถติดตามได้ดังนี้
 
 
ตอนที่1 โครงการก่อสร้างถนนห้วยมงคลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ​

ตอนที่ 2 โครงการก่อสร้างตึกมหิดลวงศานุสรณ์

ตอนที่ 3 โครงการสถานบำบัดโรคโปลิโอ

ตอนที่ 4 โครงการ เรือพระราชทานเวชพาหน์


ตอนที่ 5 โครงการฝนหลวง
 
ตอนที่ 6 โครงการสถาบันราชประชาสมาสัย

ตอนที่ 7 โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
ตอนที่ 8 "โครงการตามพระราชประสงค์สหกรณ์หุบกะพง"

ตอนที่ 9 โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

ตอนที่ 10 ทุนเล่าเรียนหลวง

ตอนที่ 11 โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

ตอนที่ 12  โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง

ตอนที่ 13 มูลนิธิโครงการหลวง

ตอนที่ 14 โครงการธนาคารข้าวพระราชทาน

​ตอนที่ 15 โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป
 
ตอนที่16 โครงการ “เขื่อนกักเก็บน้ำ ” อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก
 
ตอนที่ 18 โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน

ตอนที่ 19 ป่าไม้ ที่เก็บน้ำที่ดีที่สุด


ตอนที่ 20 โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 21 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 22  โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
ตอนที่ 23 โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ

ตอนที่ 24 โครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
ตอนที่ 25 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 26 โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ

ตอนที่ 27 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 28 โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก

ตอนที่ 29 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 30 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
ตอนที่ 31 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ตามแนวพระราชดำริ

ตอนที่ 32 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริสหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ตอนที่ 33 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ จ.เชียงใหม่

ตอนที่ 34 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา

ตอนที่ 35 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน

 
ตอนที่ 36 ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตอนที่ 37 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหวดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

ตอนที่ 38 น้ำดีไล่น้ำเสีย ทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 39 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
 
ตอนที่ 40 โครงการศึกษาวิธีฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี

ตอนที่ 41 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระบุรี

ตอนที่ 42 โครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
ตอนที่ 43 โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

ตอนที่ 44 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
 
ตอนที่ 45 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน

ตอนที่ 46 โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ตอนที่ 47 โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์
ตอนที่ 48 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 49 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

ตอนที่ 50 โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชลฯ จังหวัดนครนายก
 
ตอนที่ 51 โครงการแก้มลิง 
 
​ตอนที่ 52 โครงการก่อสร้างสะพานจตุรทิศตะวันตก ตะวันออก

 

ตอนที่ 53 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
ตอนที่ 54 โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 
ตอนที่ 55 โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 56 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 57 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
ตอนที่ 58 โครงการกำจัดวัชพืชเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 59 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ตอนที่ 60 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
 
ตอนที่ 61 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณที่ราบเชิงเขาภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ตอนที่ 62 ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร ห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก22) สปป.ลาว

ตอนที่ 63 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดขอนแก่น

ตอนที่ 64 โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริ

ตอนที่ 65 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพันธุรัต (เขาเจ้าลายใหญ่) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 66 โครงการทฤษฎีใหม่ห้วยใหญ่วังแขม จังหวัดลพบุรี

ตอนที่ 67 โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหินและวังไกลกังวลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 68 โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ตอนที่ 69 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 70 โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตอนที่ 71 โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ตอนที่ 72 โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

ตอนที่ 73 โครงการอ่างเก็บนฤบดินทรจินดา

ตอนที่ 74  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตอนที่ 75  กังหันน้ำชัยพัฒนา
 
ตอนที่ 76  หลักการทรงงาน ความเพียร : พระราชนิพนธ์พระมหาชนก

ตอนที่ 77   พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย

ตอนที่ 78  รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ (Human Development Lifetime Achievement Award)

ตอนที่ 79  รางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ตอนที่ 80  รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม
ตอนที่ 81 พระราชปณิธานสืบสาน รักษา ต่อยอด 
 
ตอนที่ 82 พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ด้านการศึกษา
ตอนที่ 83 พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ด้านศาสนา
ตอนที่ 84 พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ด้านสังคมสงเคราะห์

ตอนที่ 85 พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ด้านการต่างประเทศ

ตอนที่ 86 พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
 
ตอนที่ 87 พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ด้านการพัฒนาการเกษตร 
 
ตอนที่ 88 พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
 
ตอนที่ 89 พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 
ตอนที่ 90  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่10


 

Share this: