สารคดีวิทยุ ชุด “สืบสานพระราชดำริ สร้างสุขปวงประชา”

18 ม.ค. 2562 | 01:44:35
สารคดีวิทยุชุดนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กปร.กับสถานีวิทยุสวพ.FM91 นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมความคืบหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ เน้นการแก้ปัญหาและการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นไปตามยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร. โดยให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ สืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการต่างๆ ให้เกิดความยั่งยืน เพื่อจะสร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎร
 
ตอนที่ 1 พระผู้ทรงสถิตในดวงใจประชาราษฎร์
 
ตอนที่ 2 สานต่อพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ตอนที่ 3   สืบสาน รักษา ต่อยอด 
ตอนที่ 4   ชีวิตใหม่ บ้านเขาแดงพัฒนา จังหวัดจันทบุรี
ตอนที่ 5 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านนาเกียน จังหวัดเชียงใหม่

 
ตอนที่ 6 โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาวพร้อมระบบท่อส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี
 
ตอนที่ 7 อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น แหล่งกักเก็บน้ำหลักชุบชีวิตชาวสกลนคร

 
ตอนที่ 8 น้ำพระราชหฤทัย บรรเทาทุกข์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ด้วยโครงการแก้มลิงห้วยใหญ่ฯ

 
ตอนที่ 9 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย
ตอนที่ 10  จากฎีกา สู่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยฯ

ตอนที่ 11  น้ำพระราชหฤทัยดับแล้ง สู่โครงการฝายห้วยยางฯ

ตอนที่ 12 สายน้ำบรรเทาทุกข์ สู่โครงการทำนบดินบ้านไทรนอง 2
ตอนที่ 13  ฝายคลองท่ากระจาย  น้ำพระราชหฤทัยสู่ถิ่นทุรกันดาร
 
ตอนที่ 14  โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเก พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ตอนที่ 15 ชีวิตมีสุขที่หนองอึ่ง
 
ตอนที่ 16 ฝายทดน้ำบ้านไร่เหนือ บรรเทาทุกข์บ้านโคกทราย
 
ตอนที่ 17  โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง 16 พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สตูล
 
ตอนที่ 18  อ่างเก็บน้ำห้วยไร่  2 สร้างสุขเพื่อปวงประชา
ตอนที่ 19 สายน้ำพระราชหฤทัย ชุบชีวิตราษฎรตำบลยางหัก
 
ตอนที่ 20 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ พระบารมีปกเกล้าชาวประชา
ตอนที่ 21 ทุนการศึกษาพระราชทาน สร้างชีวิต รากฐานการศึกษาเยาวชนไทย
ตอนที่ 22  สายน้ำพระราชหฤทัย สานต่อโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงตอนบนฯ
ตอนที่ 23 น้ำพระราชหฤทัย สร้างชีวิต สู่โครงการอาคารอัดน้ำบ้านบางปริกฯ

ตอนที่ 24 ใต้ร่มพระบารมีปกเกล้า บ้านสันติ 2
ตอนที่ 25 อ่างใหญ่เติมอ่างเล็ก อ่างเล็กเติมสระเก็บน้ำ สู่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวฯ
ตอนที่ 26 สายธารพระเมตตา  สู่โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบสีรา
ตอนที่ 27 มูลนิธิกาญจนบารมี สานต่อโครงการพระราชดำริ สู่ผู้ป่วยมะเร็ง
ตอนที่ 28 สะพานแห่งพระเมตตา “สิริกฤตานุกูล”
ตอนที่ 29 อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว แหล่งน้ำสร้างชีวิตราษฎรอำเภอห้วยยอด ​

ตอนที่ 30 โครงการฝายบ้านด่าน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ตรัง

ตอนที่ 31 น้ำพระราชหฤทัยพลิกฟื้นชีวิต สู่โครงการจัดหาน้ำฯ ตำบลลำสินธุ์ จังหวัดพัทลุง
ตอนที่ 32 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำบ้านโพนไฮอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 33 โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ดอนขุนห้วย สร้างสุขเพื่อประชาชน
ตอนที่ 34 โครงการจักรยานพระราชทาน เพื่อการศึกษาของเยาวชนไทย

ตอนที่ 35 โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแก้งม่วงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตอนที่ 36 อ่างเก็บน้ำคลองมดแดงฯ สร้างสุขเพื่อราษฎร
ตอนที่ 37 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร
ตอนที่ 38 พระปฐมบรมราชโองการในหลวงรัชกาลที่ 10 

ตอนที่ 39 โครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง) หัวหิน - ชะอำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ     ​
ตอนที่ 40 อ่างเก็บน้ำแม่แคม แหล่งน้ำสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรอำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ตอนที่ 41 น้ำพระราชหฤทัย สู่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ
 
ตอนที่ 42 ปกป่า ป้องน้ำ ด้วยพระบารมีพระแม่ของแผ่นดินไทย
ตอนที่ 43 ฝายห้วยโสกรัง น้ำพระราชหฤทัยสู่ถิ่นทุรกันดาร
ตอนที่ 44 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยหินฯ บ้านห้วยลึก
 
ตอนที่ 45 พระบารมีดับทุกข์เข็นราษฎรตำบลบ้านดง

 

Share this: