รายการวิทยุ ชุด "สืบสานงานพัฒนา” ประจำปี 2563

04 พ.ย. 2563 | 22:34:55
รายการวิทยุ ชุด " สืบสานงานพัฒนา” รายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ สำนักงาน กปร. กับสถานีวิทยุ สวพ.FM91 นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ เกี่ยวกับแนวพระราชดำริ และผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ในการเผยแพร่องค์ความรู้ตลอดจนตัวแบบที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้กับชีวิตที่เห็นผลสำเร็จอย่างรูปธรรม รวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
 
 
รายการวิทยุตอนที่ 1 เรื่อง งานนิทรรศการ "ผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง" ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมาเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
รายการวิทยุตอนที่ 2 เรื่อง เกษตรต้นแบบ ผู้พลิกผืนดินสร้างชีวิตใหม่ที่มีสุข ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
รายการวิทยุตอนที่ 3 เรื่อง สำนักงาน กปร. กับการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
รายการวิทยุตอนที่ 4 ​เรื่อง องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย
 
รายการวิทยุตอนที่ 5 เรื่อง ห้วยท่าเดื่อ...น้ำพระราชหฤทัย สู่โครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง
 
รายการวิทยุตอนที่ 6 เรื่อง ห้วยฮ่องไคร้ ปกป่า ป้องน้ำ พัฒนาชีวิต
 
รายการวิทยุตอนที่ 7 เรื่อง องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก
 
​ รายการวิทยุตอนที่ 8 เรื่อง โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
 
รายการวิทยุตอนที่ 9 เรื่อง “เริ่มจากศูนย์ พลิกชีวิตสู่เกษตรทฤษฏีใหม่อย่างยั่งยืน” 
 
รายการวิทยุตอนที่ 10 เรื่อง “เกษตรกรต้นแบบ” ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านนาเลา จังหวัดสกลนคร
 
​รายการวิทยุตอนที่ 11 เรื่อง โครงการค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ หรือ RDPB Camp รุ่นที่ 10 (ตอนที่ 1)
 
รายการวิทยุตอนที่ 12 เรื่อง โครงการค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ หรือ RDPB Camp รุ่นที่ 10 (ตอนที่ 2)
 
รายการวิทยุตอนที่ 13 เรื่อง เสาวรส สร้างชีวิต เกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริด้านเกษตรผสมผสาน​
 
รายการวิทยุตอนที่ 14 เรื่อง จากน้ำพระราชหฤทัย สู่โครงการฝายห้วยทอน (ตอนล่าง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
รายการวิทยุตอนที่ 15 เรื่อง ประปาบ้านผัง 16 สายน้ำแห่งความหวัง
 
รายการวิทยุตอนที่ 16 เรื่อง ​ปกป้องผืนป่าใหญ่ สู่โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 
รายการวิทยุตอนที่ 17 เรื่อง ปลูกข้าวแบบประณีต ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้

 
รายการวิทยุตอนที่ 18 เรื่อง ​สาหร่ายพวงองุ่น สร้างอาชีพสร้างรายได้สู่ชุมชน 
 
 
รายการวิทยุตอนที่ 19 เรื่อง ลุ่มน้ำโจนสายน้ำแห่งความยั่งยืน
 
รายการวิทยุตอนที่ 20 เรื่อง ​องคมนตรีติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
 
รายการวิทยุตอนที่ 21 เรื่อง เกษตรอินทรีย์สู่ความสุขที่ยั่งยืน  
 
รายการวิทยุตอนที่ 22 เรื่อง เปลี่ยนดินเปรี้ยว เป็นดินดี ปลูกอ้อยคั้นน้ำ สร้างรายได้สู่ชุมชน
 
รายการวิทยุตอนที่ 23 เรื่อง กลยุทธ์ ไข่แดง-ไข่ขาว สู่ชีวิตที่ยั่งยืน
 
รายการวิทยุตอนที่ 24 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ทางสายกลางสู่ความสำเร็จ
 
รายการวิทยุตอนที่ 25 เรื่อง ​สานฝันบรรพบุรุษ สู่ผืนป่าแห่งความอุดมสมบูรณ์
 
รายการวิทยุตอนที่ 26 เรื่อง น้ำพระราชหฤทัยสู่โครงการฝายคลองท่าแพรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 
 
รายการวิทยุตอนที่ 27 เรื่อง รพ.หนองม่วงไข่ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
รายการวิทยุตอนที่ 28 เรื่อง จากความมืดมิด สู่แสงสว่าง ด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่
 
 
รายการวิทยุตอนที่ 29 เรื่อง ​ตามรอยหลักการทรงงาน สู่วิถีแห่งความพอเพียง
 
รายการวิทยุตอนที่ 30 เรื่อง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ แหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชคู่ความรู้
 
 
รายการวิทยุตอนที่ 31 เรื่อง เกษตรวิชญา แหล่งเรียนรู้ สร้างอาชีพ สร้างชีวิตที่ยั่งยืน 
 
รายการวิทยุตอนที่ 32 เรื่อง โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง สู่วิถีชีวิตที่เป็นสุข
 
รายการวิทยุตอนที่ 33 เรื่อง โครงการ “กล้า อิ่ม สุข” สู่ความมั่นคงทางอาหาร
 
 
รายการวิทยุตอนที่ 34 เรื่อง ตามรอยพอเพียงที่ภูสิงห์
 
 
รายการวิทยุตอนที่ 35 เรื่อง อ่าวคุ้งกระเบน มรดกแห่งท้องทะเล แหล่งเรียนรู้ สร้างอาชีพ
 
 
รายการวิทยุตอนที่ 36 เรื่อง พิกุลทอง ตามรอยพอเพียงสร้างสุขแก่ราษฎร
 
​รายการวิทยุตอนที่ 37 เรื่อง ห้วยทราย ฟืนฟูป่า ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

 
​รายการวิทยุตอนที่ 38 เรื่อง ภูพาน แหล่งองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
 
รายการวิทยุตอนที่ 39 เรื่อง เขาชะงุ้ม พัฒนา ขยายผล นำความรู้ช่วยเหลือราษฎร
 
รายการวิทยุตอนที่ 40 เรื่อง ห้วยฮ่องไคร้ ศูนย์กลางแหล่งองค์ความรู้ที่ยั่งยืน
 
รายการวิทยุตอนที่ 41 เรื่อง น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง สู่วิถีชุมชนที่ยั่งยืน
 
 
รายการวิทยุตอนที่ 42 เรื่อง โครงการระบายน้ำบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิฯ สู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน
 
 
รายการวิทยุตอนที่ 43 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ
 
 
รายการวิทยุตอนที่ 44 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง สู่การประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน 
 
 
​รายการวิทยุตอนที่ 45 เรื่อง กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม ยึดหลักพอเพียง ขยายองค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน
 
​รายการวิทยุตอนที่ 46 เรื่อง กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน ขยายองค์ความรู้ สู่วิถีแห่งความพอเพียง
 
 
รายการวิทยุตอนที่ 47 เรื่อง เกษตรผสมผสาน สู่วิถีแห่งความยั่งยืน
รายการวิทยุตอนที่ 48 เรื่อง ​มุ่งมั่นและพัฒนา สู่แนวทางเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
 
 
รายการวิทยุตอนที่ 49 เรื่อง โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง สู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
 
รายการวิทยุตอนที่ 50 เรื่อง มานะ อุตสาหะ สู่แนวทางแห่งความพอเพียง
 
รายการวิทยุตอนที่ 51 เรื่อง ​ห้วยเมืองงาม ปกป้องผืนป่า รักษาแหล่งน้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิต
 
รายการวิทยุตอนที่ 52 เรื่อง น้ำพระราชหฤทัย สู่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงห้วยเมืองงาม
 
 
รายการวิทยุตอนที่ 53 เรื่อง บ้านปางขอน ฟื้นฟูผืนป่า สู่การพัฒนาชีวิตราษฎร
 
 
รายการวิทยุตอนที่ 54 เรื่อง สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บ้านปางขอน ขยายองค์ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 
รายการวิทยุตอนที่ 55 เรื่อง โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาวฯ สู่การพลิกฟื้นชีวิตราษฎร
 
รายการวิทยุตอนที่ 56 เรื่อง สืบสานพระราชปณิธาน สู่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วยฯ
 
 
รายการวิทยุตอนที่ 57 เรื่อง จากน้ำพระราชหฤทัย สู่สายธารชีวิตบ้านธนูศิลป์
 
 
รายการวิทยุตอนที่ 58 เรื่อง บ้านนาเกียน น้อมนำแนวพระราชดำริ สู่การอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาชีวิตราษฎร
 
 
รายการวิทยุตอนที่ 59 เรื่อง ต่อยอด ชีวิตวิถีใหม่ ไปกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
 
รายการวิทยุตอนที่ 60 เรื่อง อ่างเก็บน้ำพระปรง แหล่งน้ำที่ยั่งยืน พัฒนาและฟื้นคืนชีวิตแก่ราษฎร

Share this: