รายการวิทยุ ชุด "ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ประโยชน์สุขปวงประชา"

06 มี.ค. 2561 | 01:23:05


รายการวิทยุ ชุด "ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ประโยชน์สุขปวงประชา" รายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กปร.กับสถานีวิทยุสวพ.FM91 นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมความคืบหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ สามารถติดตามได้ดังนี้
​รายการวิทยุ ตอนที่ 1 “สำนักงานกปร.กับการดำเนินงาน ในปี 2561 พร้อมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” อาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 11.15-11.35 น.

 
รายการวิทยุ ตอนที่ 2 “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกบนแผ่นดินไทย” เสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 11.15-11.35 น.
 
​รายการวิทยุ ตอนที่ 3  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการแปรรูปพืชผักสมุนไพร อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ที่ประสบความเร็จและอยู่ในความดูแล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทราอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 11.15-11.35 น.
 
รายการวิทยุ ตอนที่ 4 “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี จากป่าเสื่อมโทรมสู่พื้นที่สีเขียว” เสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 11.15-11.35 น.

รายการวิทยุ ตอนที่ 5 “ด้วยพระอัจฉริยะภาพ พลิกดินดาน แปรเปลี่ยนเป็นดินดี ณ พื้นที่ห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี” อาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 11.15-11.35 น.
 
รายการวิทยุ ตอนที่ 6 “ การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดฉะเชิงเทรา” เสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 11.15-11.35 น.
 
รายการวิทยุ ตอนที่ 7 “ การติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน และเป็นหนึ่งในผลสำเร็จจากงานขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

 
รายการวิทยุ ตอนที่ 8 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ฯต้นแบบและตัวอย่างสำหรับเกษตรกรการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว
 
รายการวิทยุ ตอนที่ 9 ผลการดำเนินงาน และความสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ : ศูนย์ต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรภาคใต้ ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awords) ปี 2560 จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
รายการวิทยุ ตอนที่ 10 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ : ศูนย์ต้นแบบการพัฒนา ดิน น้ำ ป่าไม้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
 
รายการวิทยุ ตอนที่ 11 “ห้วยฮ่องไคร้” จากป่าเสื่อมโทรมสู่พื้นที่เขียวชอุ่ม ด้วยฝายกักเก็บน้ำตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต
 
รายการวิทยุ ตอนที่ 12 จากพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมบนาถบพิตร “ปลูกป่า 3 อย่าง ให้ประโยชน์ 4 อย่าง” แปรเปลี่ยน “ห้วยฮ่องไคร้” จากป่าเสื่อมโทรมเป็นพื้นที่เขียวชอุ่ม
 
รายการวิทยุ ตอนที่ 13 “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ต้นแบบจำลองของภาคอีสานในการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาในทุกๆ ด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน”

รายการวิทยุ ตอนที่ 14 “สายธารแห่งชีวิต ศูนย์ต้นแบบการบริหารการจัดการน้ำสู่พื้นที่ป่า สัตว์ และประชาชนเพื่อพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริ ”
 
รายการวิทยุ ตอนที่ 15 “ภูพาน” ศูนย์ต้นแบบการอนุรักษ์ และฟื้นฟูพันธุกรรมพืช และพันธุ์สัตว์ป่า ตามแนวพระราชดำริ
 
รายการวิทยุ ตอนที่ 16 การพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
 
รายการวิทยุ ตอนที่ 17 ธนาคารปูไข่โซล่าเซลล์

รายการวิทยุ ตอนที่ 18 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
รายการวิทยุ ตอนที่ 19 “การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่สูงชัน​”

 รายการวิทยุ ตอนที่ 20 “การอบรมหลักสูตร การพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 7”
 
รายการวิทยุ ตอนที่ 21 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส 
​รายการวิทยุ ตอนที่ 22 โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp Extra (1) 
 
รายการวิทยุ ตอนที่ 23 “โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp Extra (ตอนที่ 2)

รายการวิทยุ ตอนที่ 24 “เกษตรกรตัวอย่างความสำเร็จที่เกิดจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ”
 
รายการวิทยุ ตอนที่ 25 โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ โรงเรียนต้นแบบสอนกระบือวิถีพอเพียง

​รายการวิทยุตอนที่ 26 “โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการที่สร้างในพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 สานต่อสร้างประโยชน์สุข ในรัชกาลที่ 10”

 
 
รายการวิทยุ ตอนที่ 27  “เกษตรต้นแบบตามแนวพระราชดำริ ด้านเกษตรผสมผสานในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร (เกษตรกรในพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม”

​รายการวิทยุ ตอนที่ 28 “โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุขปวงประชา”
 
รายการวิทยุ ตอนที่ 29 “การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน” 

 
รายการวิทยุ ​ตอนที่ 30 “การติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์”
 
รายการวิทยุ ตอนที่31 โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร การพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 7

 
รายการวิทยุ ตอนที่ 32 โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 “สืบสานศาสตร์พระราชา ใต้ร่มพระบารมี” (ตอนที่1)
 
 รายการวิทยุ ตอนที่ 33 โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 “สืบสานศาสตร์พระราชา ใต้ร่มพระบารมี” (ตอน2)

รายการวิทยุ ตอนที่ 34 การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ (จังหวัดตาก)
 
รายการวิทยุ ตอนที่ 35 โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ : สืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
รายการวิทยุ ตอนที่ 36 เกษตรกรในพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
 
รายการวิทยุ ตอนที่ 37 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ 3

รายการวิทยุ ตอนที่ 38 องคมนตรี ติดตาม เร่งรัดและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
​รายการวิทยุ ตอนที่ 39 เกษตรกรในพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร
 
​รายการวิทยุ ตอนที่ 40 การบริหารจัดการน้ำ : เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนเจ้าพระยา
 
รายการวิทยุ ตอนที่ 41 โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ น้ำพระราชหฤทัย ดับแล้ง หล่อเลี้ยงชุบชีวิตชาวจันทบุรี​

 
รายการวิทยุ ตอนที่ 42 น้ำพระราชหฤทัยดับทุกข์เข็นสู่เหนือสุดแดนสยาม : โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย
 
รายการวิทยุ ตอนที่ 43 จากชีวิตที่มืดมิด กลับมามีแสงสว่างอีกครั้ง : โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ จังหวัดน่าน

รายการวิทยุ ตอนที่ 44 ​เกษตรกรตัวอย่างบนพื้นที่สูง โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอน
 
รายการวิทยุ ​ตอนที่ 45 เกษตรกรตัวอย่างแห่งอำเภอตากใบ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายการวิทยุ ตอนที่ 46 เกษตรกรตัวอย่าง จากผลสำเร็จโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านครองชีพ จังหวัดพัทลุง
 
รายการวิทยุ ตอนที่ 47 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร จากผลสำเร็จศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายการวิทยุ ตอนที่ 48 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ กับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสัก
รายการวิทยุ ตอนที่ 49 ต้นแบบเกษตรกรรุ่นใหม่จากผลสำเร็จศูนย์สาขา โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
​​รายการวิทยุ ตอนที่ 50 “ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน” สาขาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งบ้านโนนรัง จังหวัดนครราชสีมา
 
รายการวิทยุ ตอนที่ 51 การสัมมนาวิชาการ โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 7
 
รายการวิทยุ ตอนที่ 52 "37 ปี" วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงาน กปร. กับบทบาทและหน้าที่ในการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

Share this: