ผลักดัน ดนตรีพื้นเมืองสุพรรณฯ สู่เมืองสร้างสรรค์ ยูเนสโก

16 ก.ย. 2563 | 14:49:04
จ.สุพรรณบุรี ผลักดันเมืองสุพรรณบุรีสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ ของ UNESCO ด้านดนตรี

เช้าวันนี้ (16 กันยายน 2563) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรืออพท.สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 จัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อสร้างความร่วมมือในการผลักดันเมืองสุพรรณบุรีสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ ของ UNESCO ด้านดนตรี ที่โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยมีนายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างความร่วมมือในการผลักดันเมืองสุพรรณบุรีสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ด้านดนตรี อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเมืองสุพรรณบุรีและสนับสนุนการพัฒนาเมืองในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอพท.ให้เป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ตลอดจนเพื่อสร้างการรับรู้และประโยชน์ของการร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ปีงบประมาณ 2563 อพท.ดำเนินการเตรียมความพร้อมเมืองเป้าหมายได้แก่จังหวัดน่าน สุพรรณบุรี เชียงรายและเพชรบุรี เพื่อขับเคลื่อนเมืองสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรีนับเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพมีเอกลักษณ์โดดเด่นในด้านสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของการเป็นเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO โดยมีทรัพยากรการท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพและอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่มีความโดดเด่น โดยเฉพาะทรัพย์สินทางดนตรีที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง สู่การต่อยอดเชิงสร้างสรรค์ ยกระดับความสามารถการท่องเที่ยวชุมชนและเมือง เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริงและยั่งยืน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวว่า จ.สุพรรณบุรีมีศิลปินมากมาย ทั้งเพลงไทยเดิม เพลงพื้นบ้าน เพลงลูกทุ่ง เพลงเพื่อชีวิตและเพลงสตริงป๊อบร็อค มีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ของดนตรีสุพรรณ และนโยบายเมืองดนตรีสุพรรณบุรี(Music City)ถูกบรรจุให้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์แผนยุทธศาสตร์จ.สุพรรณบุรี 

111 Visitors | Share this: