ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงาน กปร. ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวพ.FM91

30 มี.ค. 2561 | 00:47:30

     ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงาน กปร. ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวพ.FM91
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 1 โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 ทางสถานีวิทยุสวพ.FM91 โดย สำนักงาน กปร.
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 2 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และสกลนคร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 3 องคมนตรีติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 4 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามเร่งรัดและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 5 พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 6 ​สำนักงาน กปร. กำหนดการจัดสัมมนาวิชาการ "โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 7" เพื่อเป็นการค้นหานักวิจัย ผลงานวิจัยภายในประเทศ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 7 สำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง
 
​ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 8 องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม

 
​ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 9 สำนักงาน กปร. เปิดโอกาส เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 8
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 10 องคมนตรี ติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จังหวัดนราธิวาส  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 11 โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 “สืบสานศาสตร์พระราชา ใต้ร่มพระบารมี” โดย สำนักงาน กปร.
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 12 องคมนตรี ติดตามเร่งรัด ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 13 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตาม เร่งรัด และขับเคลื่อนโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 14 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามตรวจเยี่ยมและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 15 สำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เชิญร่วมงาน”ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ตอนที่ 16 การสัมมนาวิชาการ "โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 7"
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ตอนที่ 17 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามตรวจเยี่ยมและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส   


​ ​
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 18 องคมนตรีติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้ง ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้


ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 19 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 20 โครงการ“เครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ” รุ่นที่ 5 ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ โดย สำนักงาน กปร.


 

Share this: