IRPC จัดกิจกรรมรณรงค์ใช้พลาสติกถูกวิธี มุ่งเน้น 3R แก้ปัญหาขยะล้นเมือง “พลาสติกไม่ใช่ผู้ร้าย รักษ์โลกได้ถ้าใช้พลาสติกเป็น”

10 ก.ค. 2561 | 11:08:34
 

IRPC ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และชุมชนรอบเขตประกอบการไออาร์พีซี จ.ระยอง จัดกิจกรรม “Plastic Rights” ส่งเสริมการใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบ รู้คุณค่า มุ่งเน้น 3R Reduce ใช้เท่าที่จำเป็น Reuse ใช้ซ้ำ Recycle แยกก่อนทิ้ง เพื่อนำไปรีไซเคิลและนำไปใช้ประโยชน์ได้อีก เพราะพลาสติกช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต ไม่สร้างผลกระทบสิ่งแวดล้อม หากใช้ด้วยความรับผิดชอบหวังปรับทัศนคติ “พลาสติกไม่ใช่ผู้ร้าย รักษ์โลกได้ ถ้าใช้พลาสติกเป็น”
 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) เปิดเผยว่า IRPC ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ และชุมชนรอบเขตประกอบการไออาร์พีซี จ.ระยอง จัดทำโครงการ “Plastic Rights” โดยมุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบ ปลูกจิตสำนึกในการใช้พลาสติกอย่างรู้คุณค่า และปรับเปลี่ยนทัศนคติ ของประชาชนทั่วไปว่า “พลาสติกไม่ใช่ผู้ร้าย รักษ์โลกได้ถ้าใช้พลาสติกเป็น 

กิจกรรมจัดขึ้น วันนี้ 10 ก.ค. 2561 โดยตลอดทั้งวันได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ มาให้สาระความรู้ และกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมพายเรือเก็บขยะอนุรักษ์แม่น้ำระยอง ตลาด 3R Reduce Reuse Recycle การให้ความรู้เรื่องการใช้พลาสติกอย่างมีคุณค่า การทิ้งและแยกขยะอย่างถูกวิธี สาธิตการนำพลาสติกใช้แล้ว มาใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ สาธิตการทำ Eco bricks การนำขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอัดใส่ขวดพลาสติกนำมาใช้แทนอิฐในงานก่อสร้าง และเฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนการประกวดการแต่งกายโดยพลาสติกเหลือใช้ “Fantastic Plastic” โดยเยาวชนจากโรงเรียนและชุมชนรอบเขตประกอบการ IRPC และปิดท้ายด้วยกิจกรรม Big Cleaning


นายสุกฤตย์ กล่าวว่า IRPC ในฐานะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลั่น ได้ผลิตและสร้างสรรค์นวัตกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสังคมสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการรณรงค์ส่งเสริมการใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบและคุ้มค่า อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมีและพลาสติก นับว่ามีส่วนสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น บรรจุภัณฑ์ ชิ้นส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงรถยนต์ ซึ่งล้วนมีส่วนประกอบของพลาสติกทั้งสิ้น

IRPC ในฐานะของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเอง ก็ได้มีการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาที่นำพลาสติกไป Recycle ในด้านต่างๆ ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการ Recycle พลาสติกให้เป็นเชื้อเพลิง สามารถจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้พลาสติก อย่างถูกวิธีและคำนึงถึงหลัก 3R ก็สามารถใช้พลาสติกให้มีประโยชน์สูงสุดได้

"การจัดการทรัพยากรพลาสติกเหลือใช้ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ไม่เพียงแต่ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกเท่านั้น ถึงเวลาแล้วที่ ทุกฝ่ายจะต้องมาร่วมมือกันสร้างจิตสำนึก สร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพลาสติก เพื่อให้มีการใช้พลาสติกอย่างรับผิดชอบ ต่อสิ่งแวดล้อม จะช่วยให้เกิดการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน” 
นายสุกฤตย์


Share this: