กทม. ศึกษามาตรการป้องกันโรคโควิด-19 สถานศึกษาในต่างประเทศ เพื่อปรับใช้กับโรงเรียนในสังกัด

02 มิ.ย. 2563 | 02:56:57
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 53/2563
 
พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์  เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากรัฐบาล และกรุงเทพมหานคร กำหนดเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมจึงมอบหมายให้สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ศึกษาแนวทางมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของโรงเรียนในประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศเดนมาร์ค ประเทศฝรั่งเศส ประกอบด้วย การสร้างระยะห่างให้นักเรียนทุกคนอย่างน้อย 1-2 เมตร จัดนั่งที่โต๊ะเรียนห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร อนุญาตให้นักเรียนยังเล่นได้เฉพาะกลุ่มเล็กๆ เท่านั้น กำชับให้เด็กหมั่นล้างมือทุกชั่วโมงหรือมากกว่านั้น แต่ละชั้นเรียนถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยมีครูประจำวิชาช่วยครูประจำชั้นในการสอนนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม จัดแบ่งนักเรียนแต่ละห้องเพื่อสลับกันออกไปใช้เวลาในพื้นที่กลางแจ้ง อนุญาตให้นักเรียนระดับมัธยมเรียนทางไกลได้ หมั่นทำความสะอาดโต๊ะ ลูกบิดประตู สนามเด็กเล่น และพื้นที่เสี่ยงวันละ 2 ครั้ง ไม่อนุญาตให้นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน นักเรียนที่มีอาการป่วยต้องกลับบ้านทันที และต้องกักตัวอยู่บ้านอย่างต่ำ 48 ชั่วโมง ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาในบริเวณโรงเรียนเด็ดขาด ห้ามนักเรียนยืมสิ่งของระหว่างกันโดยเด็ดขาด เป็นต้น รวมทั้งให้ศึกษาข้อผิดพลาดของการเปิดการเรียนในบางประเทศที่ทำให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ จนทำให้ต้องสั่งปิดโรงเรียนรอบใหม่ และขอให้ประสานกลุ่มเขตเพื่อรวบรวมข้อเสนอมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียนแต่ละแห่ง เพื่อมากำหนดเป็นแนวทางมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เป็นไปด้วยความรัดกุมและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
 
นอกจากนี้ที่ประชุมได้ขอให้หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสำนักงานเขตรณรงค์กระตุ้นเตือนประชาชนระมัดระวังดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล อาทิ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล หมั่นล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนขอให้ประชาชนปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการรวมถึงกรุงเทพมหานครกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ทั้งนี้เพื่อให้การประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเข้าถึงประชาชนในวงกว้าง ขอให้ทุกหน่วยงานรวมถึงสำนักงานเขตช่วยกัน เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่จัดทำโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. ทุกช่องทางโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้สื่อดังกล่าวเข้าถึงประชาชนอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องต่อไป

Share this: