7 ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

15 มี.ค. 2562 | 08:44:13
7 ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 
1. ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครในเขตที่ท่านรายชื่ออยู่ (ส.ส. ในเขตเลือกตั้งตามทะเบียนบ้าน) จากเอกสารที่ติดไว้หน้าหน่วยหรือจากแอพพลิเคชั่น Smart Vote เพื่อตัดสินใจลงคะแนน
2. ตรวจสอบรายชื่อที่ติดไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง ณ สถานที่เลือกตั้งกลาง หรือจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน หรือจากแอพพลิเคชั่น Smart Vote
3. ยื่นหลักฐานแสดงตนเพื่อใช้สิทธิลงคะแนน
4. ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นขั้วบัตร พร้อมบัตรลงคะแนนและซองจดหมาย ตรวจสอบซองจดหมายว่าจ่าหน้าซองถึงเขตเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ว่าถูกต้องหรือไม่
5. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาท X ในช่องทำเครื่องหมาย เพียงเครื่องหมายเดียว
6. พับบัตรลงคะแนนใส่ซองจดหมายปิดผนึกให้เรียบร้อย
7. นำซองจดหมายที่ปิดผนึกแล้วหย่อนลงในหีบบัตรด้วยตนเอง

"17 มีนาคม 2562 ผู้ที่ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ... อย่าลืมไปใช้สิทธิ"

 
Share this: