​5 วิธีเซ็นรับรองสำเนาบัตรประชาชนให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ

22 พ.ค. 2563 | 20:28:02
สำหรับช่วงเวลานี้ข้อมูลบนบัตรประชาชนถูกนำมาใช้รับสิทธิต่างๆ หรือการส่งข้อมูลเพื่อทำธุรกรรมออนไลน์หลากหลายรูปแบบหลากหลายช่องทาง ดังนั้น เราจึงควรพึงระมัดระวัง และรอบคอบให้มากขึ้น ด้วย 5 วิธีดังนี้

1. ถ่ายหน้าบัตรประชาชนเพียงด้านเดียว และไม่ถ่ายหลังบัตร

2. ขีด 2 เส้น ทับสำเนาบัตรประชาชน แต่ห้ามขีดทับใบหน้า

3. ระหว่างเส้นให้เขียนว่า “ใช้เพื่อ...(เรื่องที่ทำ)...เท่านั้น” พร้อมเขียนสัญลักษณ์ # หรือ * ปิดหัว-ท้าย เพื่อป้องกันการเพิ่มเติมข้อความ

4. เขียน วัน/เดือน/ปี ที่ใช้ สำเนาบัตรประชาชน

5. เขียน “สำเนาถูกต้อง” พร้อม “เซ็นชื่อรับรอง” เพื่อป้องกันการลบ

ที่มา : สำนักงานกิจการยุติธรรม


Share this: