"วันสตรีสากล" 8 มี.ค. 61 ชูแนวคิด “พลังแรงงานสตรีไทย ก้าวไกลสู่เศรษฐกิจดิจิทัล"

07 ธ.ค. 2560 | 10:45:20
 

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2560 ว่า กระทรวงแรงงานได้จัดงานวันสตรีสากลขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนสังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของแรงงานหญิง ร่วมมือร่วมใจที่จะช่วยกันดูแลคุ้มครองให้แรงงานหญิงได้ทำงานอย่างมีคุณค่า ตลอดจน ยกย่องคุณค่าของสตรีทำงาน โดยในปีนี้ ได้กำหนดจัดงานวันสตรีสากล ภายใต้แนวคิด “พลังแรงงานสตรีไทย ก้าวไกลสู่เศรษฐกิจดิจิทัล” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ โดยได้กราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานและประทานโล่รางวัลแก่สตรีทำงานดีเด่น

นายอนันต์ชัย กล่าวว่า คณะกรรมการได้ประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561 ซึ่งการคัดเลือกสตรีดีเด่นในปีนี้จะให้ความสำคัญกับสตรีที่ทำงานด้านเศรษฐกิจดิจิทัลด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยในปัจจุบัน โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อสรรหา คัดเลือก สตรีดีเด่นประจำปี 2561 และคณะทำงานอีก 8 คณะ เพื่อกำหนดประเภทของสตรีดีเด่น ประจำปี 2561 และเฟ้นหาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน รวมไปถึงจัดเตรียมงานดังกล่าวต่อไป


Share this: