"พระองค์โสม" ประทานรางวัล "ประชาบดี" เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นฯ ประจำปี 2559 "สวพ.FM91" รับรางวัล "สื่อนำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์"

09 ธ.ค. 2559 | 03:30:27
 

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 14.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีดี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประทานรางวัล "ประชาบดี" และเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติดีเด่นประจำปี 2559 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยปีนี้มีผู้เข้ารับรางวัล จำนวน 74 ราย ประเภทบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากจำนวน 11 ราย, ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก จำนวน 10 องค์กร, ประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก จำนวน 32 ราย และประเภทบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากลำบากทำคุณประโยชน์ และดำรงชีวิตแบบอย่างที่ดี จำนวน 21 ราย

ทั้งนี้ สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สวพ.FM.91 ได้เข้ารับรางวัลประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ใน "โครงการ Thailand Lost and Found (ของหายได้คืน)" โดยนำเสนอข้อมูลเรื่องลืมสิ่งของ หายหาย จนได้รับสิ่งของกลับคืนมา มีนายสกล ถาวรณ์การณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เป็นผู้แทนรับรางวัลในครั้งนี้

"รางวัลประชาบดี" พระประชาบดี เทพผู้เป็นที่พึ่งและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนด้วยความเมตตากรุณา เป็นเทพผู้เป็นเสมือนต้นกำเนิดวัฒนธรรมของกรมประชาสงเคราะห์จนกระทั่งมาเป็น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในปัจจุบัน จึงนำชื่อของท่านมาใช้เป็นชื่อของรางวัลที่มอบให้บุคคล/ องค์กร/ สื่อ ที่ทำคุณประโยชน์ แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและบุคคลผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี


Share this: