​ทอท.ได้รับคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) ประจำปี 2559

17 ก.พ. 2560 | 09:20:27
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) ประจำปี 2559 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง ทอท.ได้รับคัดเลือกติดต่อกันเป็นปีที่ 2

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดทำ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นการนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนสำหรับผู้ลงทุนและส่งเสริมการดำเนินกิจการอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรอื่นๆ โดยในปีนี้ ทอท.ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 51 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานแบบยั่งยืน หรือ หุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) ประจำปี 2559 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาจะเป็นการประเมินความยั่งยืนตามตัวชี้วัดใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยแต่ละบริษัทจดทะเบียนต้องมีคะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มในทุกมิติ ตลอดจนผ่านการพิจารณาเกณฑ์ด้านคุณสมบัติเพื่อเป็นหุ้นที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น เกณฑ์ด้านผลประกอบการและการคัดกรองด้านการกำกับดูแลต่างๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) 

นายนิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า ทอท.มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานเพื่อให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีความสมดุลทั้งในด้านการให้บริการพร้อมคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการที่ดี อันจะส่งผลให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ซึ่งนำไปสู่การสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาว
 
Share this: