"กรมทางหลวงชนบท ผนึกกระทรวงที่ดินฯญี่ปุ่น แก้ไขจุดเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัยทางถนน ลงพื้นที่นำร่องจุดเสี่ยง จ.นครราชสีมา และ จ.ปทุมธานี"

14 พ.ย. 2560 | 17:46:09
"กรมทางหลวงชนบท ผนึกกระทรวงที่ดินฯญี่ปุ่น แก้ไขจุดเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัยทางถนน ลงพื้นที่นำร่องจุดเสี่ยง จ.นครราชสีมา และ จ.ปทุมธานี"

วันนี้ (14 พ.ย.60) นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายสมัย โชติสกุล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นำคณะผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (MLIT) ภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน (MOCon Road Safety) ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่นำร่อง (Field Survey) ถนนทางหลวงชนบทสาย นม.3052 แยกทางหลวงหมายเลข 304-บ้านท่ามะปรางค์ อำเภอวังน้ำเขียว,ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และถนนทางหลวงชนบทสาย ปท.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 305 – บ้านลำลูกกา ตำบลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีในการนี้มี นายวทัญญู ฐิตานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง ตลอดจน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบท ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ดำเนินงานร่วมกันกับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (MLIT) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน และยกระดับความรู้เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสองประเทศ โดยที่ผ่านมาทช.ได้เสนอสายทางที่เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ 3ครั้งขึ้นไปในรอบ 3 ปี (Black Spot) และครอบคลุมทุกรูปแบบการใช้งานและลักษณะภูมิประเทศ จำนวน 10 สายทางเพื่อใช้เป็นพื้นที่นำร่อง ได้แก่

1. ถนนเข้าสู่แหล่งอุตสาหกรรม ทางหลวงชนบทสาย สป.2001จังหวัดสมุทรปราการ
2. ถนนเข้าสู่แหล่งที่อยู่อาศัย ทางหลวงชนบทสาย นบ.1011จังหวัดนนทบุรี
3. ถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงชนบทสาย นม.3052จังหวัดนครราชสีมา
4. ถนนเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม ทางหลวงชนบทสาย สต.3009จังหวัดสตูล
5. ถนนเข้าสู่ระบบการขนส่ง เช่น สถานีรถไฟ สนามบิน เป็นต้น ทางหลวงชนบทสาย ชบ.3009จังหวัดชลบุรี
6. ถนนผังเมือง ถนนวงแหวนรอบกลาง ทางหลวงชนบทสาย ชม.3029จังหวัดเชียงใหม่
7. ถนนในพื้นที่ชนบท ทางหลวงชนบทสาย นม.3052จังหวัดนครราชสีมา
8. ถนนเลียบชายฝั่ง/เลียบคลองชลประทาน ทางหลวงชนบทสาย ปท.3007 จังหวัดปทุมธานี
9. ถนนบนภูเขา ทางหลวงชนบทสาย ลย.3002จังหวัดเลย
10. ถนนในเขตชุมชน/การใช้งานหลากหลาย ทางหลวงชนบทสาย ปท.3004 จังหวัดปทุมธานี

ปัจจุบันทางหลวงชนบทสาย นบ.1011 ซึ่งเป็นตัวแทนของถนนเข้าสู่ที่อยู่อาศัย ได้ดำเนินการปรับปรุงความปลอดภัยแล้วเสร็จ และทางหลวงชนบทสาย สป.2001 ซึ่งเป็นตัวแทนถนนเข้าสู่อุตสาหกรรม ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อปรับปรุงความปลอดภัย ในการนี้ ทช.และMLITได้พิจารณาการขยายพื้นที่นำร่อง (Pilot Study) ในการดำเนินงานภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ได้คัดเลือกทางหลวงชนบท 2 สายทาง เพื่อดำเนินการปรับปรุงจุดอันตรายดังกล่าวให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งได้แก่ 

1.สายทาง นม.3052 แยกทางหลวงหมายเลข 304 – บ้านท่ามะปรางค์ อำเภอวังน้ำเขียว ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 69.543 กิโลเมตร ตัวแทนถนนเข้าสู่/ในแหล่งท่องเที่ยว โดยลงพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงจำนวน 3 จุด คือ กม.5+200 กม.18+500 และ กม.31+400 
2. สายทาง ปท.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 305 – บ้านลำลูกกา ตำบลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 10.005 กิโลเมตร ตัวแทนถนนในเขตชุมชน/การใช้งานหลากหลาย โดยลงพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงจำนวน 3 จุด คือ กม.5+000 กม.7+200 และ กม.8+000

คณะทำงานกรมทางหลวงชนบทจะนำคณะทำงานร่วมไทย – ญี่ปุ่น ลงสำรวจพื้นที่นำร่องบนทางหลวงชนบท 2 สายทาง ได้แก่ สาย นม.3052 จังหวัดนครราชสีมา และสาย ปท.3004 จังหวัดปทุมธานี เพื่อวิเคราะห์ศึกษาแนวทางการปรับปรุงถนนสายดังกล่าวให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และจะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงความปลอดภัยบนทางหลวงชนบทที่มีลักษณะเดียวกันกับพื้นที่นำร่องดังกล่าวต่อไป

นอกจากนี้ ทช.ยังมีแผนดำเนินงานมาตรการความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงให้แล้วเสร็จก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยมีแผนการดำเนินงาน ได้แก่ การลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยจุดอันตรายและจัดทำรายงานพร้อมแบบปรับปรุง ทั้งนี้ หลังจากเทศกาลปีใหม่ 2561 ทช.จะดำเนินการประเมินผลการปรับปรุงความปลอดภัยจุดเสี่ยงทั้งหมดภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อวางแผนในการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมต่อไป
Share this: